Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) - ДО

Кратко представяне на програмата:

Програмата е разработена в съответствие с изискванията на на международните стандарти за управление на човешките ресурси на Chartered Institute of Personnel & Development (CIPD), UK и Европейската и Национална квалификационна рамка.

Програмата се предлага на български и на английски език.

Обучението е структурирано в тематични области, които обхващат стратегическата роля на човешките ресурси и осигуряването на персонал, новите роли на мениджъра по ЧР като коуч, ментор и консултант, дейности по обучение и кариерно развитие, трудовоправни отношения и сигурност на персонала, управление на организацията и промяната, управление на знанията, информацията за човешкия капитал и стимулиране на креативност, иновативност и предприемачество в организацията.

Програмата е структурирана в четири семестъра: един подготвителен модул и три основни семестъра.

Подготвителният модул обучава по стратегии и политики за планиране и управление на ЧР, процесите по набиране, подбор и задържане на персонала, видове интервюта в управлението на човешките ресурси, професионални стандарти за управление на човешките ресурси, центрове за оценяване и развитие, коучинг, менторство и консултиране, добрите практики в управлението на човешките ресурси в бизнес контекста; дава знания и развива умения за осигуряване, обучение и кариерно развитие на персонала. В първи основен семестър се разглеждат трудовоправните аспекти в УЧР, управление на изпълнението на дейността, системи за възнаграждение и компенсация, здравословни и безопасни условия на труд, пенсионно осигуряване. Във втори семестър се обръща внимание на ЧР в международен контекст в условията на глобализация и непрекъсната промяна, лидерство в организацията, фирмена и национална култура, управление на качеството, управление на проекти. Трети семестър обръща внимание на работодателската марка като средство за привличане и задържане на таланти, условията за развитие на таланти, стимулиране на креативността, иновациите и предприемачеството; ролята на информационните технологии и управление на знанието. Програмата обръща специално внимание на ролята на ученето през целия живот и създаване на навици и умения за непрекъснато професионално развитие чрез Практикум "Продължаващо професионално развитие".

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" от професионално направление "Администрация и управление".

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) - ДО
 • проф. д-р Галина Куртева MHRB112D Подбор и оценяване на таланти
 • проф. д-р Милен Балтов MHRB311D Глобализация на бизнеса. Международни аспекти на УЧР
 • доц. д-р Ангел Георгиев MHRB413D Иновации и креативност в организацията MHRB417D Предприемачество в организацията и човешките ресурси
 • доц. д-р Димитър Панайотов MHRB214D Стандарти за здравословни и безопасни условия на труд MHRB216D Управление на различията и политика за равните възможности за труд MHRB217D Системи за атестиране на човешките ресурси. Добри практики
 • доц. д-р Елмира Банчева MHRB111D Стратегии и политики за планиране и управление на човешките ресурси MHRB115D Коучинг, менторство и консултиране MHRB116D Центрове за оценяване и развитие на ЧР MHRB124D Семинар: Управлението на дейности в организацията и мениджърът по ЧР MHRB127D Семинар: Ролята на мениджъра по ЧР в управлението на бизнессреда MHRB211D Управление на изпълнението на дейността MHRB221D Проект: Оценка на индивидуалното изпълнение MHRB312D Промяната и стратегическо управление на човешките ресурси MHRB317D Човешката страна на бизнеса MHRB411D Управление на таланти. Работодателската марка MHRB412D Работа с емоции. Управление на емоциите
 • доц. д-р Ирена Николова MHRB328D Проект: Международни аспекти и глобализация
 • доц. д-р Кирил Радев MHRB315D Управление на качеството и стандарти MHRB327D Семинар: Стандарти и системи за качество
 • доц. д-р Мария Иванова MHRB113D Учене и развитие в организацията MHRB117D Бизнес контекст и управлението на човешките ресурси MHRB123D Практика: Непрекъснато професионално развитие - I част MHRB124D Семинар: Управлението на дейности в организацията и мениджърът по ЧР MHRB126D Семинар: Личностна ефективност MHRB127D Семинар: Ролята на мениджъра по ЧР в управлението на бизнессреда MHRB212D Системи за възнаграждение и компенсация MHRB216D Управление на различията и политика за равните възможности за труд MHRB217D Системи за атестиране на човешките ресурси. Добри практики MHRB227D Практика: Продължаващо професионално развитие - II част MHRB228D Проект: Ефективност и възнаграждения MHRB229D Семинар:Трудово-правни взаимоотношения MHRB232D Семинар: Управление на различията и политика за равните възможности за труд MHRB314D Управление на проекти MHRB316D Етика и корпоративна социална отговорност MHRB324D Проект: Разработване на проект MHRB325D Практика: Продължаващо професионално развитие - III част MHRB414D Управление на знанието и информацията за човешкия капитал MHRB416D Организационен анализ, дизайн и развитие MHRB417D Предприемачество в организацията и човешките ресурси MHRB420D Стаж
 • доц. д-р Стела Балтова MHRB311D Глобализация на бизнеса. Международни аспекти на УЧР
 • доц. д-р Юлиана Хаджичонева MHRB413D Иновации и креативност в организацията
 • гл. ас. д-р Александър Пожарлиев MHRB114D Управление на кариерата MHRB128D Проект: Кариерно развитие MHRB313D Лидерство и организационна култура MHRB329D Семинар: Развитие на лидерски умения MHRB330D Проект: Фирмена култура MHRB415D Методи за изследване в областта на УЧР
 • гл. ас. д-р Мариана Димитрова MHRB215D Системи за пенсионно осигуряване MHRB229D Семинар:Трудово-правни взаимоотношения MHRB230D Проект: Здравословни и безопасни условия на труд MHRB231D Проект: Системи за пенсионно осигуряване
 • гл. ас. д-р Мария Тумбева MHRB121D Проект: Осигуряване на таланти и планиране на работна сила MHRB125D Проект: Техники за интервюиране MHRB322D Проект: Управление на промяната MHRB411D Управление на таланти. Работодателската марка
 • д-р Веселка Радева MHRB218D Трудови правоотношения и взаимоотношения със служители
 • Елена Тикварска-Кръстенова MHRB214D Стандарти за здравословни и безопасни условия на труд
 • Мина Костова MHRB412D Работа с емоции. Управление на емоциите
 • Юлиан Узунов MHRB212D Системи за възнаграждение и компенсация MHRB416D Организационен анализ, дизайн и развитие