Управление на туризма - ДО

Кратко представяне на програмата:

След първата или втората година на обучение успоредно с major-програмата студентите имат възможност да запишат и minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Мinor-програмите - втора специалност имат стандартен срок на обучение не по-малко от 2 години.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са съставени от аудиторни и тренингови курсове на аналогичната major-програмата.

Придобиването на втора специалност изисква не по-малко от 120 кредита, разпределени по 30 кредита на семестър, от които 9 кредита от аудиторни курсове, 9 кредита от тренингови курсове и 12 кредита от семестриален проект.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

прочети още
Управление на туризма - ДО
  • проф. д-р Манол Рибов BATB606D Конкурентоспособност на туристическия продукт
  • доц. д-р Ангел Георгиев BUTB805D Предприемачество и малък бизнес в туризма
  • доц. д-р Димитър Панайотов BATB605D Психология и туристическо поведение
  • доц. д-р Ирена Емилова BATB003D Проект: Анализ на туристическата организация BATB019D Проект: Организационно развитие на туристическото предприятие BATB506D Туроператорска и турагентска дейност - I част BATB515D Разработване на проект I BATB610D Туроператорска и турагентска дейност - II част BATB615D Разработване на проект II BATB716D Разработване на проект III BATB759D Проект: Туроператорска и агентска дейност в туризма BUTB006D Въведение в туризма BUTB203D Туристически дестинации BUTB708D Семинар: Разработване на туристически продукт
  • доц. д-р Милена Караилиева BAEB010D Туристически ресурси BATB003D Проект: Анализ на туристическата организация BATB019D Проект: Организационно развитие на туристическото предприятие BATB515D Разработване на проект I BATB603D Управление на туризма BATB605D Психология и туристическо поведение BATB606D Конкурентоспособност на туристическия продукт BATB613D Управление на човешкия потенциал в туризма BATB617D Практика: Анализ и оценка на конкурентоспособността в туризма BATB716D Разработване на проект III BUTB104D Проект: Управление на туризма BUTB805D Предприемачество и малък бизнес в туризма BUTB818D Семинар: Бизнес етика в туризма
  • доц. д-р Соня Алексиева BATB003D Проект: Анализ на туристическата организация BATB019D Проект: Организационно развитие на туристическото предприятие BATB020D Проект: Хотелиерство и ресторантьорство BATB510D Хотелиерство и ресторантьорство - I част BATB515D Разработване на проект I BATB604D Хотелиерство и рeсторантьорство - II част BATB615D Разработване на проект II BATB716D Разработване на проект III
  • доц. д-р Теодора Ризова BATB003D Проект: Анализ на туристическата организация BATB019D Проект: Организационно развитие на туристическото предприятие BATB515D Разработване на проект I BATB614D Семинар: Разработване на договор в туризма BATB716D Разработване на проект III
  • гл. ас. д-р Маргарита Мишева BATB003D Проект: Анализ на туристическата организация BATB019D Проект: Организационно развитие на туристическото предприятие BATB515D Разработване на проект I BATB617D Практика: Анализ и оценка на конкурентоспособността в туризма BATB716D Разработване на проект III