Живопис и стенопис

Кратко представяне на програмата:

Програмата може да се записва от студенти след първата година на обучение в бакалавърска програма на НБУ. Тя предоставя допълнителни компетенции по Визуални изкуства - Съвременна живопис и стенопис към основната програма на студента. Програмата е четирисеместриална. Във всеки семестър се изучават по три специализирани, професионални курса, един тренингов курс с 9 кредита, както и един творчески проект, който дава 12 кредита.

Студентите, завършили програмата придобиват втора специалност Визуални изкуства - Съвременна живопис и стенопис, която се отразява в дипломата за придобита бакалавърска степен от основната програма.

прочети още
Живопис и стенопис
  • проф. д-р Борис Сергинов VIPB985 Проект по изкуства в публичното пространство- І част
  • проф. Николай Майсторов VIPB214 Проект по тематични живописни композиции VIPB613 Композиция в цвят - ІІ част
  • доц. д-р Венцислав Занков VIPB501 Натурни цветни студии - І част VIPB600 Натурни студии - ІІ част VIPB712 Живописни композиции - І част VIPB986 Проект: Разработки по живописна композиция - І част VIPB987 Проект по изкуства в публичното пространство- ІІ част VIPB988 Проект: Разработки по живописна композиция ІІ част
  • доц. д-р Ралица Мирчева VIPB212 Проект по цветна композиция VIPB513 Композиция в цвят - І част VIPB613 Композиция в цвят - ІІ част VIPB711 Цветни и черно-бели композиционни ескизи - І част VIPB712 Живописни композиции - І част VIPB848 Живописни композиции - ІІ част VIPB986 Проект: Разработки по живописна композиция - І част VIPB988 Проект: Разработки по живописна композиция ІІ част
  • преп. Станимир Божилов VIPB213 Проект по стенописни форми VIPB215 Проект по стенописна композиция VIPB501 Натурни цветни студии - І част VIPB504 Монументални стенописни форми - І част VIPB600 Натурни студии - ІІ част VIPB604 Монументални стенописни форми - ІІ част VIPB700 Стенописна композиция - І част VIPB800 Стенописна композиция - ІІ част VIPB847 Цветни и черно-бели композиционни ескизи - ІІ част VIPB985 Проект по изкуства в публичното пространство- І част VIPB987 Проект по изкуства в публичното пространство- ІІ част