Философия

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Философия
  • проф. д-р Димитър Вацов PHIB522 Проект "Малки изследователски проекти по философия - I част" PHIB544 Проект: Самостоятелно филосовско изследване - I част PHIB560 Емпиризъм и прагматизъм PHIB601 Проект "Практически умения в четенето и писането на философски текст" PHIB630 Проект: Малки изследователски проекти по философия - II част PHIB641 Проект:"Самостоятелно философско изследване"- ІІ част PHIB716 Философия на Лудвиг Витгенщайн PHIB717 Аналитична философия PHIB743 Проект:"Самостоятелно философско изследване"- ІІІ част PHIB861 Проект:"Самостоятелно философско изследване"- ІV част
  • проф. д-р Лидия Денкова PHIB507 Платон и платонизмът PHIB710 Философия и метафизика на XVII век: Паскал, Спиноза, Лайбниц
  • проф. д-р Мартин Канушев PHIB631 Семинар "Ad hoc курс - ІІ част"
  • проф. д-р Христо Тодоров PHIB521 Семинар "Ad hoc курс - І част" PHIB544 Проект: Самостоятелно филосовско изследване - I част PHIB617 Социална философия PHIB641 Проект:"Самостоятелно философско изследване"- ІІ част PHIB704 Философията на Кант PHIB742 Семинар "SSPHI - Лятна школа по философия" PHIB743 Проект:"Самостоятелно философско изследване"- ІІІ част PHIB861 Проект:"Самостоятелно философско изследване"- ІV част
  • доц. д-р Христо Гьошев PHIB541 Проект "Епистемологични проучвания в електрони бази данни" PHIB637 Кантовата традиция във философията PHIB731 Семинар "Научни публикации (студии, статии, преводи)" - І част PHIB732 Практика "Виртуална библиотека по философия" PHIB833 Семинар "Научни публикации (студии, статии, преводи) - ІІ част" PHIB834 Семинар "Анализ на съвременни философски текстове на английски език" PHIB835 Философия на морала PHIB839 Практика "Виртуална библиотека по философия" - ІІ част
  • доц. д-р Ясен Захариев PHIB635 Смисъл и ценности във философията на екзистенциализма PHIB737 Свободна воля и/или необходимост
  • гл. ас. д-р Сергей Стефанов PHIB544 Проект: Самостоятелно филосовско изследване - I част PHIB641 Проект:"Самостоятелно философско изследване"- ІІ част PHIB729 Религия и политика PHIB743 Проект:"Самостоятелно философско изследване"- ІІІ част PHIB861 Проект:"Самостоятелно философско изследване"- ІV част