Управление на бизнеса и предприемачество

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество
 • проф. д-р Веселин Методиев BUBB300 Институционален мениджмънт
 • проф. д-р Иван Боевски BABB725 Проект: Стратегически подходи в бизнеса BABB855 Проект: Управление на проекти
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев BABB528 Проект: Стратегическо мислене, компоненти, формиране, развитие BABB567 Семинар: Тренинг по лидерство и предприемачество BABB629 Проект: Анализ на система за УЧР в организацията BABB667 Семинар: Предприемачество и бизнес BABB843 Управление на проекти BABB855 Проект: Управление на проекти BABB859 Проект: Приложение на инструменти за организационно развитие BABB866 Семинар: Разработване и реализация на проектна идея BAEB006 Основи на стопанското управление BUBB600 Евристични методи и управленски решения
 • проф. Здравко Гъргаров BABB545 Управление на маркетинговата дейност
 • доц. д-р Ангел Георгиев BABB646 Предприемачество и бизнес
 • доц. д-р Виктор Аврамов BABB537 Управление на промените BABB567 Семинар: Тренинг по лидерство и предприемачество BABB646 Предприемачество и бизнес BABB667 Семинар: Предприемачество и бизнес BABB767 Семинар: Корпоративно управление и организационна промяна BUBB600 Евристични методи и управленски решения
 • доц. д-р Димитър Панайотов BABB502 Организационно поведение BABB528 Проект: Стратегическо мислене, компоненти, формиране, развитие BABB567 Семинар: Тренинг по лидерство и предприемачество BABB629 Проект: Анализ на система за УЧР в организацията BABB859 Проект: Приложение на инструменти за организационно развитие
 • доц. д-р Елмира Банчева BABB567 Семинар: Тренинг по лидерство и предприемачество BABB767 Семинар: Корпоративно управление и организационна промяна BUBB619 Управление на човешкия капитал
 • доц. д-р Кирил Радев BABB528 Проект: Стратегическо мислене, компоненти, формиране, развитие BABB700 Стратегически мениджмънт BABB725 Проект: Стратегически подходи в бизнеса BABB732 Семинар: Бизнес анализ BUBB500 Конкурентоспособност и иновации
 • доц. д-р Мария Иванова BUBB619 Управление на човешкия капитал
 • доц. д-р Милена Караилиева BUBB619 Управление на човешкия капитал
 • доц. д-р Михаил Михайлов BABB629 Проект: Анализ на система за УЧР в организацията BABB700 Стратегически мениджмънт BABB725 Проект: Стратегически подходи в бизнеса BABB859 Проект: Приложение на инструменти за организационно развитие
 • доц. д-р Надя Маринова BABB545 Управление на маркетинговата дейност BABB866 Семинар: Разработване и реализация на проектна идея BUBB611 Семинар: Управление на маркетинговата дейност
 • доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева BUBB104 Концептуални и практически основи на предприемачеството
 • доц. д-р Юлиана Хаджичонева BABB667 Семинар: Предприемачество и бизнес BABB843 Управление на проекти BABB866 Семинар: Разработване и реализация на проектна идея BUBB500 Конкурентоспособност и иновации
 • гл. ас. д-р Елена Спасова BUBB511 Семинар: Въведение в икономиката