Екология и опазване на околната среда - ДО

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

Програмата предлага обучение по актуална проблематика. Изискванията в областта на опазването на околната среда в ЕС нарастват и засягат все повече стопански сектори. Това води до нуждата специалисти с познания в опазването на околната среда в държавната и местна власт, публични и частни предприятия в областта на промишления, строителния и научния сектори, неправителствени организации и др.

прочети още
Екология и опазване на околната среда - ДО
  • проф. д-р Вилма Стоянова EEMB008D Опазване на атмосферния въздух от замърсяване EEMB056D Проект:Екологични торове - добри практики
  • проф. д-р Даниела Пиларска ADMB819D Политики за защита на околната среда ESEB023D Екология и опазване на околната среда
  • доц. д-р Биляна Костова EEMB043D Семинар: Глобални екологични проблеми EEMB050D Проект: Екологични проблеми при добива и използването на полезни изкопаеми ESCB026D Проект: НБУ – от зелен към по-зелен университет ESCB027D Практика: Наблюдение и оценка на околната среда ESCB529D Хидрология и хидрогеология ESEB017D Обща геология
  • доц. д-р Ботьо Захаринов EEMB005D Екологичен мониторинг ESEB005D Почвознание и опазване на почвените ресурси
  • доц. д-р Ралица Берберова ADMB819D Политики за защита на околната среда EEMB043D Семинар: Глобални екологични проблеми EEMB045D Проект: Антропогенно въздействие върху защитените територии ESCB026D Проект: НБУ – от зелен към по-зелен университет ESCB027D Практика: Наблюдение и оценка на околната среда ESCB028D Практика: Разделно събиране на отпадъци ESCB506D Екологични катастрофи ESCB741D Защитени територии ESCB778D Семинар: Зелени градски пространства и качество на живот ESCB886D Семинар: Опазване на природните туристически ресурси ESEB014D Семинар "Екологични катастрофи и превенция" ESEB037D Проект: Мониторинг - опазване на околната среда и превенция от природни бедствия
  • гл. ас. д-р Живко Узунов ESCB025D Проект: Приложение на топографията и GPS в екологията