Гражданска и корпоративна сигурност

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност
  • проф. Георги Бахчеванов, д.н. SECB504 Отбранителна сигурност SECB866 Проект:"Граждански контрол върху политиката на сигурност-същност, форми и механизми на осъществяване.Информационната и документална сигурност
  • проф. Николай Радулов, д.н. SECB804 Управление на специалните служби
  • проф. д-р Венелин Георгиев SECB030 Основи на киберсигурността SECB802 Информационно-аналитична дейност в системите за сигурност SECB877 Проект: Моделиране на информационно-аналитичната дейност във фирмата
  • доц. д-р Васил Янарлиев SECB033 Семинар: Криминология и политики за превенция на престъпността SECB703 Основи на криминологията
  • доц. д-р Йордан Бакалов SECB009 Гражданско общество и граждански контрол SECB520 Вътрешен ред и сигурност
  • доц. д-р Йордан Дойков RESB503 Криза на ценностите и асиметрични заплахи SECB566 Проект: "Сигурността като политическа и правна категория. Съвременно съдържание на националната политика на сигурност" SECB666 Проект: "Възгледи, школи и политики в сигурността."
  • доц. д-р Михаел Димитров SECB034 Семинар: Противодействие на престъпността и тероризма SECB505 Противодействие на тероризма-теоретико-приложни аспекти
  • гл. ас. д-р Дафинка Сидова SECB003 Възгледи в сигурността SECB032 Семинар: Съвременни предизвикателства, рискове и заплахи пред националната и международната сигурност SECB033 Семинар: Криминология и политики за превенция на престъпността
  • д-р Гергана Йорданова SECB034 Семинар: Противодействие на престъпността и тероризма
  • д-р Светослав Велков SECB031 Семинар: Киберсигурност в ХХI век