Speech and Language Pathology

Short presentation of the programme:

The program trains highly qualified specialists who can carry out both basic and applied scientific research work in different fields of speech and language pathology and related fields.

The training of the PhD students is realized through their participation in PhD courses, scientific conferences, symposia, specialized international seminars and specializations, etc., teaching, expert and consultative activities, supervision of internship and practical activities with students in bachelor and master's programs in the field, participation in projects, publications, and research and practice .

прочети още
Speech and Language Pathology

Major and professional qualification:

Научно направление: Логопедия

Practical training courses:

Програмата предлага възможност за практики и стажове в Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения, както и в лабораториите по експериментална психология и невронауки в НБУ, работа по научно-изследователски проекти.

International mobility:

Обмен на докторанти с европейски университети, с които има сключени договори (Университети в Норвегия и Италия).

Graduate Student Competencies:

Завършилите програмата ще имат компетенции за:

• извършване на аналитична и изследователска дейност в областта на езиковата и речева патология чрез провеждане на самостоятелни научни изследвания и експерименти;

• планиране на научни изследвания и експерименти, базирани върху най-новите достижения в научната област;

• обработка на данни, оценяване и интерпретация на получени резултати;

• провеждане на научен обмен, участие в български и международни научно-изследователски проекти;

• подготовка на научни публикации;

• преподавателски умения за провеждане на високоефективен учебен процес.

Graduation:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Department :

Health Care and Social Work