Граждански процес

Кратко представяне на програмата:

Програмата цели да подготви високо компетентни изследователи, преподаватели и експерти в областта на гражданското съдопроизводство. Защитата на накърнени граждански правоотношения чрез ефективен граждански процес обхваща система от правила в полето на исковия, изпълнителния и обезпечителния процес не само в рамките на националното право, но и на територията на Европейския съюз. Освен това гражданското съдопроизводство дава съдействие на лични и имуществени права чрез съдебни и извънсъдебни производства, осигуряващи законност в широк спектър на частноправните правоотношения - при възникване и съществуването на правните субекти, при създаване на доказателства с правнообвързваща сила и пр.

С помощта на издаваните от департамент "Право" списания - "Правен преглед" и електронното списание "Law Journal of NBU" програмата може да обективира научните изследвания на докторантите и преподаватели.

прочети още
Граждански процес

Международна мобилност:

Департамент "Право" на Нов български университет е с установено партньорство с:

- Университета на гр. Кьолн (Германия) като част от общоевропейската програма "Еразмус/Сократес". Сред основните цели на сътрудничеството между двете висши учебни заведения са академичният обмен на студенти и преподаватели и разработването на общи научни и учебни проекти в областта на правото;

- Фондация "Зиновия и Константин Кацарови", Университет Женева, Швейцария, осигурява стипендии за обучение, специализации и научни изследвания на студенти, докторанти и преподаватели.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата ще получат:

"извършване на аналитична и изследователска дейност по въпросите на съдопроизводството изобщо и в частност на гражданското съдопроизводство чрез провеждане на самостоятелни научни изследвания;

"осъществяване на информационно-аналитична дейност за нуждите на законодателството в конкретната правна област;

"решаване на научни и научно-приложни проблеми в структурата и функциите на съдебната власт;

"формулиране на програми, стратегии и проекти за нуждите на всеки държавен или обществен орган, свързан с идеята за ефективен граждански процес.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да се реализират като да се реализират като преподаватели и изследователи в университети, висши експерти в държавната администрация и международните институции, съдии и арбитри в български и международни юрисдикции и като високвалифицирани участници в обществения живот като цяло.

Подготвянето на такива кадри има мностраннен ефект като отговаря на нуждите на правната доктрина от една страна, на академичната общност с оглед нарасналата потребност от млади преподаватели от друга, и на общественото търсене на квалифицирани юристи от трета страна, спомага за формиране на докторантите като активни участници в академичния живот, в научни форуми и изследователски проекти у нас и в чужбина.

Департамент, предложил програмата:

Право