Телекомуникации

Кратко представяне на програмата:

Програмата има образователна и изследователска насоченост в областта на "Телекомуникациите" и подготвя специалисти в нейните нови и бързо развиващи се клонове, като обхваща фундаментални технически и технологични новости, програмни и управленско икономически аспекти на телекомуникациите. Успешно завършилите програмата ще познават съвременното състояние на телекомуникациите, очакваните насоки на развитието й и ще имат задълбочени професионални знания в конкретната област на дисертационния си труд. Те ще натрупат достатъчно познания и опит за успешно събиране и обобщаване на научна информация, както и за ясно дефиниране на съществуващи проблеми.

прочети още
Телекомуникации

Специалност и професионална квалификация:

Научно направление: Комуникационна и компютърна техника
Научна специалност: телекомуникации

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите докторанти, след успешна защита, ще са добре подготвени специалисти в конкретна област на телекомуникациите, имаща граждански или индустриални приложения.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите докторската програма по "Телекомуникации" ще могат:

- да решават конкретни задачи с научен, научно-приложен и приложен характер, ще могат да работят в колектив или самостоятелно по изследователски проекти.

- ще придобият умения за писане и рецензиране на научни статии и доклади, за изготвяне на презентации за изнасянето им на научни форуми и симпозиуми.

Департамент, предложил програмата:

Телекомуникации