Семиотика

Кратко представяне на програмата:

Програмата дава възможност за професионална изследователска и преподавателска квалификация в семиотичната теория и много нейни интердисциплинарни направления в областта на хуманитаристиката и социалните изследвания. Тя е особено подходяща за кандидати с амбиция за академична кариера, тъй като съчетава голямо разнообразие от теми със строг методологичен стандарт на изследователския труд. Предлагат се форми на обучение, които изискват двупосочна активност и ангажираност с учебната програма както от страна на преподавателите, така и от страна докторантите. Програмата има изявено международен характер.

прочети още
Семиотика

Специалност и професионална квалификация:

Научно направление: Социология и социална антропология
Научна специалност: семиотика

Практики:

Студентите в програмата са пряко ангажирани в организирането на традиционните международни Ранноесенни школи по семиотика, където стават участници и набират опит във всички възможни дейности от съвременния академичен живот.

Международна мобилност:

Всички студенти от докторската програма имат до шестмесечни обмени по европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" в университети в Италия (Болоня, Торино, Бари, Модена), Финландия (Хелзинки), Естония (Тарту), Германия (Бремен), Гърция (Солун, Флорина) и Испания (Тенерифе, Валядолид).

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата придобиват широк спектър от преподавателски и изследователски умения да:

- боравят умело с научна литература и да синтезират голямо количество материали в систематичен и годен за преподаване вид;

- боравят свободно със семиотичната теория и да я прилагат за по-доброто разбиране на комплексни комуникативни феномени като масовите комуникации, визуалните и изпълнителските изкуства, повествованието, социалните процеси, както и към вербалната комуникация, идентичността и междучовешките отношения;

- извършват теоретични разработки и теренни проучвания, които да излагат като научни и научно популярни публикации, учебни помагала и статии в периодичния печат;

- извършват консултантска дейност като експерти в съвременната комуникативна култура.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да намерят академична реализация навсякъде, където са застъпени хуманитарните и социални науки, теория на изкуствата, културата и комуникациите. Извън университетите докторантите по семиотика са търсени в неправителствения сектор, ангажиран с културата и междукултурния обмен, в PR агенциите и в политическия и комерсиален маркетинг, където е необходима висша комуникативна компетентност.

Департамент, предложил програмата:

Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания