Методика на обучението по съвременни езици

Кратко представяне на програмата:

Програмата е в областта на ученето и преподаването на съвременен език.

Завършилите програмата получават задълбочени познания в избраната изследователска сфера, умения за самостоятелен анализ и извършване на научно изследване в областта на езиковото обучение, възможности за самостоятелно формулиране на научен проблем, за извършване на експериментална и теоретична подготовка за решаването на този проблем, както и преподавателски умения за прилагане и оценяване на нови модели на езиково обучение.

прочети още
Методика на обучението по съвременни езици

Специалност и професионална квалификация:

Научно направление: Педагогика на обучението по чужд език
Научна специалност: методика на обучението по съвременни езици

Международна мобилност:

По европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм", както и по силата на двустранни договорености, се организира обучение във висши училища Гърция, Испания, Германия, Русия, Франция и др.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програма имат:

- задълбочени познания в избраната изследователска сфера;

- умения за самостоятелен анализ и извършване на научно изследване в областта на езиковото обучение;

- умения за самостоятелно формулиране на научен проблем;

- умения за извършване на експериментална и теоретична подготовка за решаването на този проблем;

- преподавателски умения за прилагане и оценяване на нови модели на обучение.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат:

- да се реализират като преподаватели по език във всички форми и степени на езиково обучение, да участват в конкурси за редовни асистенти и научни сътрудници във всички висши училища и научноизследователски институти.

Департамент, предложил програмата:

Чужди езици и култури