American and British Studies. Comparative Approaches.

Short presentation of the programme:

American and British Studies. Comparative Approaches.

Major and professional qualification:

Major: Cultural Sciences
Qualification: MA in American and British Studies

Practical training courses:

Участие в учебни и други научни конференции.

International mobility:

По европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм"

Graduate Student Competencies:

Завършилите програмата имат висша специализация по американистика и британистика и притежават:

- знания в областта на историята, културната социология, изкуството и литературата на САЩ и Великобритания - в компаративен план;

- умения за критически анализ на научна литература, за дефиниране и решаване на изследователски и практически задачи, породени от глобализацията и световния преход към мултикултуралност;

- възможност и мотивация да продължат образованието си в докторска програма, както в България, така и в чужбина.

Graduation:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Occupation and possible positions:

Завършилите програмата могат да се реализират като преподаватели, журналисти, референти, редактори, специалисти в сферата на международните отношения, с оглед разширяването на европейските и евро-атлантическите структури.

Department :

Foreign languages and cultures