International Business Communications (in English)

Short presentation of the programme:

International Business Communications (in English)

Major and professional qualification:

Major: Public Communications (in English)
Qualification: MA in Business Communications

Practical training courses:

Програмата предлага практики и стажове в национални обществени и частни медии, утвърдени агенции за връзки с обществеността и вътрешни отдели за връзки с обществеността в частни фирми, Българска национална телевизия, Българско национално радио, Българска телеграфна агенция, печатни, електронни и онлайн медии и др.

International mobility:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Гърция, Франция, Великобритания, Испания и Турция.

Graduate Student Competencies:

Завършилите програмата по международни бизнес комуникации ще притежават следните компетенции:

- анализират и интерпретират данни и информация;

- анализират познанието в сферата на междукултурните различия и методи за комуникация;

- боравят със сложна материя и да комуникират с различни културни групи;

- познават комуникационните теории в международен контекст;

- познават организацията, управлението и структурата на комуникационната индустрия и нейната роля в международното пространство;

- умеят да управляват екипи за постигане на ефективна комуникация в международни групи;

- владеят механизмите за организиране и управление на екип.

Graduation:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Occupation and possible positions:

Department :

Media and Communication