Невропсихология (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма (МП) „Невропсихология“ е разработена в сътрудничество между Департамент „Когнитивна наука и психология“ на НБУ и CITY College, който е европейски представител на университета Йорк. Програмата предлага специализирано и задълбочено обучение в областта на невропсихологията, както и основни знания по методология и критично мислене.

МП „Невропсихология“ е насочена към изучаването на поведенческата невробиология, като се фокусира от една страна върху клиничната практика, а от друга – върху задълбочените научно-изследователски умения. Обучението в програмата обръща внимание на когнитивните дефицити в следствие на увреждания на мозъка при клинични популации като пациенти с инсулт, епилепсия, невродегенеративни заболявания, както и деца с неврологични дефицити при развитието. Студентите могат да избират между две специализации: приложна „Клинична невропсихология“ и фундаментална научно-изследователка „Когнитивна невропсихология“. Двете специализации следват една и съща програма от лекционни курсове, но се различават в практическата си част. Специализацията по „Клинична невропсихология“ включва интензивен клиничен практикум, докато тази по „Когнитивна невропсихология“ изисква провеждането на емпирично изследване, последвано от защита на магистърска теза.

Студентите, завършили МП „Невропсихология“ имат различна възможност за реализация в зависимост от избраната спецализация – в клиничната практика (напр. като психлог-асистент) или да продължат обучението си в докторска програма (напр. DPsych или PhD).

прочети още
Невропсихология (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Клинична невропсихология
Специалност: Невропсихология
Квалификация: Магистър по клинична невропсихология

Специализация: Когнитивна невропсихология
Специалност: Невропсихология
Квалификация: Магистър по когнитивна невропсихология

Практики:

The programme offers training and internships in neurology clinics and rehabilitation centres (for Clinical Neuropsychology specialisation). Additionally, trainings in research laboratories are also provided:

- Experimental Psychology Lab equipped with experiment generator software

- Neuroscience Lab equipped with an EEG system

- Decision and Behavior Lab equipped with an eye-tracking system

- Child Development Lab equipped with technology for observation and analysis of video protocols

- Artificial Cognitive Systems Lab equipped with robots and workstations

- Neuroscience labs of the Bulgarian Academy of Science

Международна мобилност:

The program offers grants within the current framework of European programs for student mobility, such as ‘Lifelong Learning, ‘Erasmus’ and CEEPUS in partnership with universities in Italy, Germany, Holland, Greece, Poland, Hungary, and Austria.

Компетенции на завършилите програмата:

Graduates will:

- receive practical training on Neuropsychological Assessment. Also, the students will be trained to develop personalised intervention programmes for patients with brain injury;

- receive research methodology training, experience and skills for independent experimental research in the field of Neuropsychology as well as experimental report writing

Дипломиране:

The completion of the Master’s programme requires different paths for the two specialisations:

MA in Clinical Neuropsychology: a defense of the Clinical Practicum of the student;

MSc in Cognitive Neuropsychology: defense of a Master’s thesis dissertation.

The terms and conditions of graduation are in accordance with NBU's ‘Standard of completion for the degree of Bachelor or Master”.

Професия и възможни заемани длъжности:

Graduates may choose to pursue careers in various clinical settings and rehabilitation centres (especially for the ones with specialisation in Clinical Neuropsychology) or proceed to PhD studies in a variety of areas (e.g. PhD in Clinical Psychology or DPsych). Additionally, the graduate degree in Neuropsychology provides the opportunity to work in multidisciplinary environments, either research-oriented, or industry-oriented, such as Neuromarketing applications.

Департамент, предложил програмата:

Когнитивна наука и психология