Телекомуникации

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма „Телекомуникации“ представя съвременния свят на телекомуникационните и компютърни мрежи и системи, технологии и услуги. Обхваща една от най-перспективните за професионално развитие и иновации област. Програмата се разгръща в няколко области на телекомуникациите – телекомуникационни и компютърни мрежи и системи, мобилни клетъчни мрежи, мрежи за радио и телевизионно разпръскване, телекомуникационни оператори и услуги, платформи за разпространяване на цифрово аудио и видео съдържание, системи и софтуер за професионално производство на цифрова аудиовизуална продукция и звукозапис, проблеми на етиката и елегантността на изкуствения интелект в дигиталните услуги и ергономия на дигиталното работно място, архитектура и дизайн на центрове за дигиталното производство и услуги, софтуер и мрежови операционни системи, изграждане и управление на центрове за данни, инсталиране и поддържане на уеб платформи и услуги, мониторинг и управление на мрежова инфраструктура, компютърна и комуникационна сигурност, системно и мрежово администриране и надеждност на комуникацинна и информационна инфраструктура и услуги, бизнеспланиране и маркетинг на дигитални услуги, лицензиране, регулиране и мениджмънт на електронни медии, радио и телевизия, иновации и реализация на технологични и инфраструктурни проекти в информационните и телекомуникационните технологии, електромагнитна съвместимост и безопасност при електромагнитни излъчвания, правна рамка и стандарти в телекомуникациите и компютърните системи.

Програмата има две специализации:

- Цифрови телекомуникационни и компютърни мрежи и системи

- Мобилни комуникации и цифрови медии

прочети още
Телекомуникации

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Цифрови телекомуникационни мрежи
Специалност: Телекомуникации
Квалификация: магистър - инженер по телекомуникационни системи и технологии

Специализация: Мобилни комуникации и цифрови медии
Специалност: Телекомуникации
Квалификация: магистър - инженер по телекомуникационни системи и технологии

Практики:

Програмата предлага практики и стажове във външни организации като - национални мобилни и радио-телевизионни оператори, международни аутсорсинг компании, интернет провайдери, производители на телекомуникационни системи и оборудване, както и в академичната среда на НБУ - телевизионно студио и лаборатория телекомуникации на НБУ.

Стажовете обхващат дейности като: инсталиране и изграждане на телекомуникационни и компютърни мрежи, изграждане на радио комуникационни съоръжения, системно и мрежово администриране на мрежи и системи, компютърна и комуникационна сигурност, поддържане на комуникационната и информационна инфраструктура и услуги, мениджмънт на радио и телевизия, участие в студентски проекти.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят:

- в предприятия в областта на информационните и телекомунинкационните технологии;

- по развитието и обслужването на корпоративни информационни и телекомуникационни мрежи и системи;

- в неправителствения сектор на телекомуникациите, министерства, агенции и други фирми и организации.

Департамент, предложил програмата:

Телекомуникации