Театралнo изкуство и общество

Кратко представяне на програмата:

Програма „Театрално изкуство и общество“ има за цел да позиционира образованието по театър през различни медии като творческа рефлексия на съвременното гражданско общество.

Съвременният театрален процес толерира артисти, които имат съзнание за социалния принос на изкуствата и умения за осъществяване на проектна дейност в тази посока. Настоящата програма отговаря на тези изисквания на средата и осигурява адекватно надграждащо образование за артист.

Програмата се реализира на проектен принцип в рамките на два семестъра като толерира работа в екип на студентите от трите специализации.

В есенния семестър се разработва творческия проект на концептуално ниво, осигурява се необходимата теоретична рамка, въвеждат се гледни точки и се определя вида на участие и функция на студента в зависимост от избраната от тях специализация. Разглеждат се актуалните финансиращи местни програми и се изработва един проект по разписаните в поканите приоритети.

В пролетния семестър се реализира творческия проект, който може да бъде спектакъл, пърформънс, късометражен филм, телевизионен театър, мини сериал, образователен спектакъл, радиопиеса или друга сценична или аудио-визуална форма.

Всяка година програмата се води от преподавател-ментор, който управлява образователния и проектен процес и води основните курсове в програмата. Останалите курсове, които са избираеми, са автономни или свързани с основните с цел надграждане и подпомагане на проектната дейност.

Студентите имат активна роля в образователния процес. Преподавателят-ментор управлява груповата динамика на випуска и супервизира творческия процес.и, режисьори и драматурзи.

прочети още
Театралнo изкуство и общество

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Актьорско майсторство
Специалност: Театрално изкуство
Квалификация: магистър по актьорско майсторство

Специализация: Режисура и управление
Специалност: Театрални изкуства
Квалификация: магистър по театрална режисура

Специализация: Драматургия и критическо писане
Специалност: Театрални изкуства
Квалификация: магистър по театрална драматургия

Практики:

Програмата предлага различни форми на практика: продукции на Университетски театър или други професионални театри, кино, телевизионни и радио продукции, както и форуми с интердисциплинарен художествен характер.

Международна мобилност:

По европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" студентите могат да се обучават или да проведат магистърски стаж в университети и организации във Великобритания, Германия, Гърция, Финландия, което ще доведе до разширяване на опита като обучение и стаж в един по-мащабен културен контекст. Предвижда се и изграждането на съвместни образователни формати с Театрални академии и училища по изкуства с държави от Балканския и Черноморския регион.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата са усвоили знания и умения за:

- процеси и тенденции в изкуството на ХХ и ХХІ век;

- методи за изграждане на театрална форма, появили се и развили през ХХ век;

- алтернативни интерпретации на тези методи като различно креативно ноу-хау; използване на интердисциплинарния подход при изработване на театрална и визуална форма и свободно боравене в естетиката на граничните форми - физически театър, визуален пърформанс и театърът на границата с другите науки и изкуства;

- планиране, реализация и анализ на работен процес;

- провеждане, конструктивен анализ и оценка на творчески процес;

- работа в екип и създаване на авторски проекти;

- изграждане на жанрово обособени театрални форми, базирани на драматургичен, литературен и нелитературен материал;

- разработване на проекти - идейна фаза, работен план, схеми на мениджмънт, във и извън структурите на репертоарните театри.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "магистър" в НБУ".

Департамент, предложил програмата:

Театър