Театралнo изкуство и общество

Кратко представяне на програмата:

Програма „Театрално изкуство и общество“ има за цел да позиционира образованието по театър през различни медии като творческа рефлексия на съвременното гражданско общество.

Съвременният театрален процес толерира артисти, които имат съзнание за социалния принос на изкуствата и умения за осъществяване на проектна дейност в тази посока. Настоящата програма отговаря на тези изисквания на средата и осигурява адекватно надграждащо образование за артист.

Програмата се реализира на проектен принцип в рамките на два семестъра като толерира работа в екип на студентите от трите специализации.

В есенния семестър се разработва творческия проект на концептуално ниво, осигурява се необходимата теоретична рамка, въвеждат се гледни точки и се определя вида на участие и функция на студента в зависимост от избраната от тях специализация. Разглеждат се актуалните финансиращи местни програми и се изработва един проект по разписаните в поканите приоритети.

В пролетния семестър се реализира творческия проект, който може да бъде спектакъл, пърформънс, късометражен филм, телевизионен театър, мини сериал, образователен спектакъл, радиопиеса или друга сценична или аудио-визуална форма.

Всяка година програмата се води от преподавател-ментор, който управлява образователния и проектен процес и води основните курсове в програмата. Останалите курсове, които са избираеми, са автономни или свързани с основните с цел надграждане и подпомагане на проектната дейност.

Студентите имат активна роля в образователния процес. Преподавателят-ментор управлява груповата динамика на випуска и супервизира творческия процес.и, режисьори и драматурзи.

прочети още
Театралнo изкуство и общество

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Актьорско майсторство
Специалност: Театрално изкуство
Квалификация: магистър по актьорско майсторство

Специализация: Режисура и управление
Специалност: Театрални изкуства
Квалификация: магистър по театрална режисура

Специализация: Драматургия и критическо писане
Специалност: Театрални изкуства
Квалификация: магистър по театрална драматургия

Практики:

Програмата предлага различни форми на практика: продукции на Университетски театър или други професионални театри, кино, телевизионни и радио продукции, както и форуми с интердисциплинарен художествен характер.

Международна мобилност:

По европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" студентите могат да се обучават или да проведат магистърски стаж в университети и организации във Великобритания, Германия, Гърция, Финландия, което ще доведе до разширяване на опита като обучение и стаж в един по-мащабен културен контекст. Предвижда се и изграждането на съвместни образователни формати с Театрални академии и училища по изкуства с държави от Балканския и Черноморския регион.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата са усвоили знания и умения за:

- процеси и тенденции в изкуството на ХХ и ХХІ век;

- методи за изграждане на театрална форма, появили се и развили през ХХ век;

- алтернативни интерпретации на тези методи като различно креативно ноу-хау; използване на интердисциплинарния подход при изработване на театрална и визуална форма и свободно боравене в естетиката на граничните форми - физически театър, визуален пърформанс и театърът на границата с другите науки и изкуства;

- планиране, реализация и анализ на работен процес;

- провеждане, конструктивен анализ и оценка на творчески процес;

- работа в екип и създаване на авторски проекти;

- изграждане на жанрово обособени театрални форми, базирани на драматургичен, литературен и нелитературен материал;

- разработване на проекти - идейна фаза, работен план, схеми на мениджмънт, във и извън структурите на репертоарните театри.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "магистър" в НБУ".

Допълнение към дипломиране за модул „Режисура и управление.

Студентите в модул „Режисура и управление“ на МП „Театрално изкуство и общество“ да се дипломират със спектакъл, като режисьори. След конкурс,

пред Комисия, в края на м.юни, най-доброто предложение за спектакъл на студент по театрална режисура ще бъде избрано и включено в репертоара на УТ на НБУ.

Условията, един дипломен спектакъл да бъде включен в репертоара на УТ на НБУ са:

- Кандидатстване с проект до ЦФСР или фонд „Учебни програми“ към Магистърски факултет. Попълване на бланките от сайта, спрямо стратегическите цели на НБУ и на МП „Театрално изкуство и общество“. Позволените разходи са за материална част на спектакъла и не включват хонорари. Бланките се представят до ментора на випуска, с копие до доц. Петрова и доц. Иванова за одобрение – жури от департамента.

- В бюджета към ЦФСР трябва да са включени средствата за откупуване на авторски права. Отделно авторските права трябва да са предварително уредени с режисьора на спектакъла и НБУ.

- Спектакълът е минал одобрение на вътрешна комисия – на ежегоден конкурс през месец юни, като част от летен семестър, или след като дипломантът е готов да се организира показа.

- За подготовка и организиране на показ, дипломантът (чрез своя ментор – преподавател) може да кандидатства към проект до фонд „Учебни програми“ към МФ, за сума до 500 лв, покриваща разходи за костюми и декор.

- След като спектакълът премине конкурс, Департаментният съвет на програма „Театрално изкуство и общество“ решава към кой фонд на НБУ и до каква максимална сума общо може да се кандидатства от всички финансови източници на НБУ.

- Спектакълът трябва да се играе между 5 - 10 пъти на сцената на УТ НБУ като първите пет представления пред публика са на сцената на УТ НБУ.

- Предварително подписване на съгласия/договори с екипите за отстъпване на авторски права за излъчвания в онлайн платформи.

Департамент, предложил програмата:

Театър