Strategic Leadership (in English)

Short presentation of the programme:

Strategic Leadership (in English)

Major and professional qualification:

Major: Strategic Leadership (in English)
Qualification: MA in Strategic Leadership

Practical training courses:

Предвижда се постигането на обмен с определени Университети от ЕС по съответните програми. Програмата ще развива сътрудничество с работодателски организации, политически партии и държавни административни структури с цел придобиване на практически умения в реална среда.

Graduate Student Competencies:

Завършилите програмата имат знания и умения за:

- историята и основните теоретични концепции за лидерството;

- основните видове лидерски поведенчески стратегии и стилове лидерство;

- основните изследователски методи, прилагани в областта на социалните науки;

- основните комуникационни стратегии и канали, използвани при стратегическото лидерство при разработването и управлението на публичните политики;

- познаване и анализиране на различните видове елити;

- познаване и анализиране в сравнителен план на основните публични политики;

- прилагане на основни техники за управление на конфликти и конфликтни ситуации;

- придобиване на познания и умения за стратегическо планиране и мениджмънт;

- разбиране и анализиране на глобалната икономика;

- прилагане на основни идеи за лидерство в контекста на различни политически култури и тяхното използване на институционално равнище;

- ролята на лидерите в условията на реформиращия се свят и формирането на нова институционална култура.

Graduation:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Department :

Political science