Юридически превод с два чужди езика (английски и немски)

Кратко представяне на програмата:

МП „Юридически превод“ подготвя специалисти в областта на юридическия превод и правната комуникация, които владеят професионално английски или немски език, както и комбинации между тях. Приемът в програмата е след изпит по език. Програмата е ориентирана към юристи, филолози и към специалисти от други области на знанието, които биха желали да се занимават с юридически превод. В процеса на обучение студентите изграждат умения за посредничене при успешно осъществяване на професионален диалог в междукултурни и международни контексти, както и необходимите компетенции за повишаване на професионалната им подготовка съобразно динамично изменящите се правни норми и системи, придобиват изследователски умения, които им дават възможност да разработват и участват в изпълнението на научни проекти и да прилагат резултатите от тях в професионалната си практика. По време на обучението си студентите имат възможността да се възползват от стипендии за стажант-преводачи в Европейския парламент и Европейската комисия.

Важно: Програмата предлага подготвителен семестър за кандидатите, които не са завършили право, както и за тези, които не са завършили филологическа специалност. Студентите, които не са филолози или юристи, могат да запишат подготвителен семестър за неспециалисти в областта на правото, както и съответно за неспециалисти в областта на филологическите науки. Студентите могат да се дипломират със специализация само английски език или само немски език като изберат едногодишната програма (два семестъра: 81 кр.). Ако желаят да се дипломират и с двете специализации, необходимо е да запишат три семестъра (общо 90 кр.).

прочети още
Юридически превод с два чужди езика (английски и немски)

Практики:

Програмата предлага възможност за участие в учебни и други научни конференции, за практики и стажове в департамента, както и към външни институции като министерства, държавни агенции, общински администрации, адвокатски кантори, преводачески бюра, обслужващи системата на правораздаването, неправителствени организации, чуждестранни фирми и др.

Международна мобилност:

За разширяване на академичното сътрудничество с оглед на глобализацията и в сътрудничество с Европейската мрежа от магистърски програми по превод програма Юридически превод предлага мобилности по двустранни договори и по Еразъм +.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата са специалисти в областта на юридическия превод, които:

- притежават широк спектър от теоретични и практически специализирани знания в областта на българската правна система, както и тази на страната на езика-цел;

- разбират идеи и концепции и закономерности на Европейското законодателство;

- демонстрират критично осъзнаване на знания в превода на правни текстове и връзките между различните правни системи;

- владеят набор от стратегии и практически подходи при осъществяването на писмения и устния юридически превод;

- развиват нови и разнообразни умения, свързани със съвременни знания и практики, като използват преводачески софтуер, електронни ресурси, бази данни, терминологични банки, различни лексикографски справочници и справочна литература;

- проявяват творчество и новаторство в подхода си към справяне с непредсказуеми проблеми при превод;

- умеят да представят ясно и достъпно собствени схващания, да формулират проблеми и да откриват възможни решения в областта на превод на юридически текстове;

- да интегрират знания и източници на информация и да ги прилагат в непознат контекст;

- да демонстрират способности за адекватно поведение в професионална среда;

- събират, обработват и интерпретират казуси и притежават умения за научноизследователска работа, отразяващи съвременните тенденции в областта на теорията и практиката на превода с оглед на по-нататъшното си развитие в избраната научна област в докторските програми на НБУ.

Дипломиране:

След набиране на необходимия брой кредити студентите се явяват на защита на магистърска теза.

Програмата предлага и възможност за полагане на изпит за заклет съдебен преводач пред комисия на Министерството на правосъдието

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите могат да работят като преводачи в Министерство на правосъдието, съдилища, сътрудници в дипломатически мисии, адвокатски кантори, държавната администрация, обществени и частни организации като преводачи, редактори; в печатни и електронни медии; в международни организации и чуждестранни фирми, банки и застрахователни дружества и т.н.

Департамент, предложил програмата:

Чужди езици и култури

Право