Артмениджмънт. Управление на културни институции и творчески индустрии

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии) е ориентирана към изграждане на специалисти, способни да създадат и развият собствени културни институции и да управляват културни/ творчески индустрии. Стремейки се да предостави възможност на студентите да придобият предприемачески и управленски знания и умения в сферата на мениджмънта на кутурните институции и творческите индустрии, програмата предлага аудиторни курсове в тези области. Обучението е съпроводено с извънаудиторни учебни форми, които включват разработване на проекти, както и стаж в културни институции. Програмата е подходяща за работещи в сферата на неправителствения сектор, включително читалищна дейност, както и за хора, реализиращите се в частния бизнес и публичния сектор и развиващи дейност, насочена към културата и изкуствата.

прочети още
Артмениджмънт. Управление на културни институции и творчески индустрии

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Артмениджмънт (управление на културни институции и творчески индустрии)
Квалификация: Магистър по Артмениджмънт (управление на културни институции и творчески индустрии)

Практики:

Програмата по възможност осигурява за желаещите практически стаж в държавни и частни организации в областта на културата и изкуствата.

Международна мобилност:

Договорен е обмен на студенти със сходни университетски специалности в магистърски програми от следните европейски държави - Германия, Полша, Румъния, Турция, Финландия, Франция и Италия.

Компетенции на завършилите програмата:

- притежават знания за културния сектор, съвременните тенденции в неговото развитие и влиянието на глобалните процеси и на европейския процес върху него;

- придобиват умения за управление на културните институции и творчески индустрии, вкл. изработване на стратегии за развитие, за бюджетиране, за мобилизиране на алтернативни източници на финансиране, за решаване на конфликти; управление и изработване на политики в областта на културата.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на магистърска теза (или държавен изпит).

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да се реализират на ръководни и висши ръководни длъжности в публични институции, неправителствени и частни организации в сферата на културата и изкуствата.

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление