Средиземноморският свят: Елада, Рим и древният Близък изток

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага интердисциплинарен поглед към класическата история и култура в по-общия контекст на средиземноморската цивилизация. Особен акцент в нея се поставя върху ролята на античното културно-историческо наследство при изграждането на съвременната европейска идентичност и културните модели на днешното човечество. Обучението в програмата включва теоретични курсове по езици, история, култура, религия, литература и изкуство на древния средиземноморски свят, както и практически занимания с класическото наследство in situ, в българските музеи и в някои международни институции. Студентите, завършили програмата, могат да се реализират като експерти в областта на основните достижения, наследени от класическата средиземноморска култура. Програмата предлага подготвителен модул за студенти от други научни области.

прочети още
Средиземноморският свят: Елада, Рим и древният Близък изток

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: История и култура на древна Гърция, Рим и Средиземноморието
Квалификация: магистър по история и култура на древна Гърция, Рим и Средиземноморието

Практики:

Програмата предлага възможности за стаж във фирми и институции, занимаващи се с културно-историческото наследство на Балканите и Средиземноморието, в това число музеи, издателства, НПО и т.н.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Гърция, Италия, Кипър и Франция.

Компетенции на завършилите програмата:

- Притежават задълбочени знания в областта на историята, културата, религията, литературата и изкуството на класическата античност;

- Придобиват умения за експертна работа в областта на средиземноморското културно-историческо наследство и неговото представяне у нас и в чужбина.

Дипломиране:

Програмата е завършена успешно след покриване на изисквания брой кредити и успешна защита на магистърска теза.

Професия и възможни заемани длъжности:

Специалност: История и култура на древна Гърция, Рим и Средиземноморието

Квалификация: магистър по история и култура на древна Гърция, Рим и Средиземноморието

Департамент, предложил програмата:

Средиземноморски и Източни изследвания