Политически мениджмънт и публични политики

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага обучение в областта на политическия анализ и политическата практика. Обучението в програмата преминава през курсове по сравнителни политически системи и публични политики, политически маркетинг и политическо лидерство, методи за анализ на публични политики, политическа психология и лобизъм. Извънаудиторните учебни форми включват Ad hoc курсове, самостоятелни работи и проекти.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Политически мениджмънт и публични политики

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: политически мениджмънт и публични политики
Квалификация: магистър по политически мениджмънт и публични политики

Практики:

Програмата организира студентски изследователски практики в рамките на курсовете на обучение. Програмата съдейства за провеждане на студентски практики във водещи български неправителствени организации и държавни институции.

Международна мобилност:

По европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" с университети във Франция, Белгия, Италия, Испания, Швейцария, Полша, Кипър, Германия, Гърци, Турция.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават:

- политическо образование с възможност за ориентация в приложната област на политическия мениджмънт и публичните политики;

- подготовка за изследователска реализация в научни и експертни звена;

- експертни знания за работа в политически партии, правителствени и неправителствени организации, медии.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят в държавната администрация, в политическите партии, в международните организации, в неправителствения сектор, в изследователски организации.

Департамент, предложил програмата:

Политически науки