Продуктов дизайн за интериор

Кратко представяне на програмата:

Програмата е насочена към теоретично и практическо обучение на дизайнери на обекти, предназначени за използване в интериорни пространства - мебели, осветителни тела, декоративни елементи и др. Обучението в програмата преминава през курсове по продуктов дизайн, устойчив дизайн, осветление, работа с материали и конструкции, триизмерно компютърно проектиране, моделиране и визуализация. Извънаудиторните учебни форми включват разработване на курсови проекти.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Продуктов дизайн за интериор

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Продуктов дизайн
Специалност: продуктов дизайн за интериор
Квалификация: магистър по продуктов дизайн за интериор

Практики:

Интериорни, архитектурни и дизайнерски фирмени структури и свободна творческа дейност в областта на дизайна, дизайнерски бюра.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата получават:

- задълбочени теоретични и практически познания по основните направления на промишления дизайн и творчески умения в областта на обемно-пространствените и графични проблеми на предметната среда;

- интердисциплинарна художествено-техническа и технологична подготовка в областта на продуктовия и интериорния дизайн;

- умения и знания в областта на устойчивия дизайн, мебелния дизайн, архитектурно проектиране на интериорни пространства, детски играчки и предмети за интериор от всички разновидности;

- висока квалификация за работа със съвременен триизмерен софтуер за проектиране, проектна документация и производство;

и могат да:

- създават самостоятелно и в екип продукти за обзавеждане и декорация на интериорни пространства;

- реализират продуктов дизайн с използване на съвременни софтуерни продукти.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарт за завършване на образователно-квалификационна степен "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят в дизайнерски структури като дизайнери на продуктов интериорен дизайн, като консултанти и проектанти в държавни и частни фирми, студия и архитектурни бюра, а също и на свободна практика.

Департамент, предложил програмата:

Дизайн