Артистични практики в архитектурна среда

Кратко представяне на програмата:

Програмата "Артистични практики в архитектурна среда" е съвременна, творческа и многопосочна програма свързана с дизайнерски и артистични практики в архитектурното пространство, тя отговаря на необходимостта - бакалаври и магистри, които са завършили дизайнерски, артистични, технически, хуманитарни или други програми и специалности в НБУ или друг университет да надградят своите знания и умения в посока дизайн и изкуства, като се възползват максимално от базата на Центъра по дизайн и изкуства, включваща ателиета за работа с глина, керамика, порцелан, стъкло и други материали. Студентите ще проектират и реализират на практика произведения в областта на мозайката, витража, керамиката и текстилния дизайн в интериора, дизайн чрез стъкло в интериора, проекти за декоративна и рекламна стенописна намеса в архитектурни пространства и други.

От друга страна завършилите изящни специалности като живопис, стенопис, скулптура, графика и др. ще могат да развият своите познания в областта на дизайна на предмети, графичния и интериорния дизайн, като същевременно надградят своите знания и умения в областта на изящните изкуства.

Студентите, идващи от коренно различни специалности, ще имат възможност да се обучават в избраните от тях дизайнерски и творчески курсове, като техните компетенции ще бъдат с многопосочен и интердисциплинарен характер, включващ, както творчество и изкуство, така и специфични умения и знания за работа с пространство, интериорен дизайн, графично и дигитално изображение , композиция, цвят, форма и други.

прочети още
Артистични практики в архитектурна среда

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: артистични практики в архитектурна среда
Специалност: изкуства и дизайн
Квалификация: магистър - изкуства и дизайн в архитектурни пространства

Практики:

Програмата включва практики и стажове в специално оборудвани ателиета в университета и по договори с външни организации, архитектурни и дизайнерски студия и свободна творческа дейност в областта на дизайна и визуално-пластичните изкуства.

Международна мобилност:

Договори по европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм"

Компетенции на завършилите програмата:

-Завършилите програмата притежават знания в областта на историята и теорията на изобразителното изкуство и дизайна

-Умеят творчески да прилагат класическите и съвременни дизайнерски, монументални и визуално-пластични техники и технологии в произведенията си

-творчески умения в областта на обемно-пространствените, графични и естетически проблеми на предметната среда

- интердисциплинарна художествено-дизайнерска подготовка, свързана със спецификата на изкуствата в архитектурни пространства

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят пълноценно като художници и дизайнери на интериорна среда, като консултанти и проектанти във фирми, студия и архитектурни бюра, а също и на свободна практика.

Департамент, предложил програмата:

Дизайн

Изящни изкуства