Клинична социална работа

Кратко представяне на програмата:

Програмата е плод на дългогодишно сътрудничество с университети в Европа и САЩ в областта на социалната работа с клинични случаи и семейства. Социалната работа се мисли като управление на включването/изключването на уязвими групи от хора в различните социални системи. Ангажирането с клиентите и работата по случая се преподава през психодинамичния и системен подход.

Следването в програмата е тясно обвързано с работата с клиенти под супервизия и ежеседмично участие в клиничен семинар. Програмата е подходяща за социални работници, които искат да се профилират в работата по случай в общността и в институциите.

прочети още
Клинична социална работа

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Клинична социална работа
Квалификация: магистър по клинична социална работа

Практики:

Студентите практикуват в Студентския център за психо-социална работа към НБУ, под супервизията на преподавателите в програмата от началото на обучението си в програмата.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите магистри по клинична социална работа в специализациите "Социална работа с клинични случаи" или "Семейна социална работа" са усвоили следните умения:

- правят оценка и формулировка на случай;

- водят случай (сключване на терапевтичен договор, работа по проблема, приключване на случая);

- работят с индивиди и семейства;

- прилагат психо-социални интервенции;

- изготвят и управляват проект;

- владеят и прилагат изследователски методи за оценка на практиката си и за изпълнение на изследователски проекти.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършващите програмата могат да работят в: държавни и общински служби за психично здраве, центрове за подкрепа на деца и семейства в общността; в програми на неправителствени организации, които въвеждат нови социални услуги, здравни и консултативни центрове; групови практики за специализирана психиатрична помощ; болници с общ и специализиран профил; заведения за лишаване от свобода; центрове за социална рехабилитация; училищни и университетски консултативни служби.

Департамент, предложил програмата:

Здравеопазване и социална работа