Management and Economics of Sustainable Development

Short presentation of the programme:

Management and Economics of Sustainable Development

Major and professional qualification:

Major:
Qualification:
Major:
Qualification:

Practical training courses:

Програмата предлага практики и стажове в бизнес организации и административни учреждения.

International mobility:

Студентите от програмата, които няма да участват в обменния трети семестър с Университета на Урбино, имат възможност за обучение по договорите на департамент Бизнес администрация с университетите

University Ludwigshafen Germany

University Heilbronn, Germany

University of Bologna Alma Mater Studiorum, Italy

University of Aveiro, Portugal

University of Economics and Business, Athens

University of Bidgozhch, Poland

University of Lille, France

University of Amiens, France

University of Orleans, France

University of Lapland, Finland

University of Foggia

University of Gdansk

University of Craiova

University of Wurzburg

University "Dogush", Istanbul,Turkey

University of Molise, Campobasso, Italy

Fresenius University Business Academy (Hochschule Fresenius, University of Applied Sciences, Business Academy Fresenius)

Universita degli Studi di Messina

International University of Struga

University of Craiova,

Universite Savoie Mont Blanc,

Sapienza Universita di Roma

Graduate Student Competencies:

Завършилите програмата имат знания и умения за:

- анализатори, оценители, мениджъри, икономисти в различни икономически, финансови и бизнес сектори, ориентирали дейностите си към устойчивост на развитието си в България и държави на ЕС.

- изследователи и научни консултанти на процесите на устойчивост на бизнеса, националната и икономиката на ЕС в България и държави на ЕС

- управление на екологичните разходи и ценообразуване на водата и енергията на фирмите и анализ на методите на тяхното ценообразуване на регулаторно ниво

- управление на устойчивостта на бизнес и икономическото представяне на фирмено, национално и наднационално равнище.

Graduation:

По силата на Договора между Нов български университет и Университета на Урбино “Карло Бо”, студентите се дипломират по условията на програмата, в техния национален университет с магистърска тези и стаж.

Occupation and possible positions:

Завършилите програмата имат широк и модерен профил на компетенции, с което притежават възможност да се реализират в областта на управлението и икономиката на фирмата, на националното и наднационалното стопанство, във фирмени организации и държавни учреждения в различни направления като :

- държавно управление и регулиране;

- регионални и териториални структури на държавното и местното управление;

- среднии висши управленски равнища на производствени и търговски фирми;

- организации на нестопанския сектор, чиято дейност е свързана с представителство на специфични бизнес и професионални интереси, с разработването на социални, екологични и икономически проекти за устойчивост;

- консултантски бизнес, свързан с аналитично-оценъчна и проектна дейност, с оперативно и стратегическо планиране, с разработването на експертизи и други бизнес-консултантски дейности вкл. във връзка с устойчивостта на бизнеса и управлението.

Department :