Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език)

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма " Управление и икономика на устойчивото развитие " e кооперирана програма на Нов български университет и програма "Икономика и мениджмънт" в Университета на Урбино "Карло Бо" с издаване на двойна диплома - българска и италианска за студентите, придобили това право по силата на Договор между НБУ и Университет на Урбино. По тази причина, програмата е съобразена с изискванията законите на Република Италия за висшето образование в регулираните специалности Икономика и Бизнес администрация, от една страна и Закона за висшето образование на Република България, от друга страна.

Програмата е създадена в отговор на интеграционните процеси с университетите от държавите на ЕС с помощта на програма Еразмус +.

Предлаганата програма е създадена с цел отговор на необходимостта от подготовка на специалисти – магистри с наднационален профил на компетенности, способни да се реализират адекватно и гъвкаво в рамките на държавите от ЕС, както и от необходимостта от създаване на образователен продукт, който да подкрепя мобилността на специалистите по бизнес администрация и икономика в контекста на интеграция на държавите-членки на ЕС.

Програмата предлага курсове на магистърско ниво, както от областта на бизнес администрацията, така и от областта на икономиката, с превес на тези от полето на бизнес администрацията. Курсовете са ориентирани като съдържание към проблемите на устойчивостта на бизнеса. Това дава възможност на завършилите я студенти да имат по-големи възможности за реализация след завършването си. Акцентът при тези две области е върху управлението и икономиката на устойчивостта на фирмата, като програмата предвижда формирането на знания и умения по тези основни полета, и на макро-ниво.

Програмата е от “високо магистърско ниво”, поради което предвижда 120 кредити, включително стаж по специалността и дипломиране чрез магистърска теза, като обхаваща общо четири семестъра на обучение.

Програмата е със съвместно преподаване на български преподаватели от НБУ и преподаватели от университета на Урбино “Карло Бо”.

Програмата предвижда издаване на двойна диплома – на НБУ (бълагрска) и на университета на Урбино (италианска), за студентите, които ще се обучават в НБУ и в Урбино. Издаването на двойна диплома е обезпечено от Договор за двойна диплома между НБУ и Университета на Урбино “Карло Бо”. (Виж условията за придобиване на двойна диплома в приложеният Договор и Анекс).

Програмата има следната схема на обучение: три семестъра обучение в своя националния университет (Първи, Втори и Четвърти семестри), съответно в НБУ и Университета на Урбино “Карло Бо”, и един обменен (трети семестър), в който селектирани студенти от двата университета се обучават в партньорския университет в кооперираната програма.

Мобилността на българските студенти в Урбино и на италианските в НБУ, през обменния Трети семестър, се финансира, по силата на договор по Програма Еразъм + между департамент Бизнес администрация (НБУ) с Факултет “Икономика, обществени и политически науки” (Университет на Урбино), от средства на програма Еразъм +.

Програмната схема е съобразена с изискванията на законодателството на Република Италия за регулираните специалности Икономика и Бизнес администрация, и изискванията на Закона за висшето образование на Република България.

Обучението се осъществява от български и италиански преподаватели, по учебен план, обект на Договора между двата университета, разписан в Анекс към него.

Признаване на програмата от Италианското Министерство на образованието:

Програмата е в пълно съответствие с изискванията на италианското Министерство на образованието за съдържание на дисциплини от изискуемите научни области от Закона за висшето образование и регулацията на регулираните специалности Икономика и Бизнес администрация на Република Италия, и брой кредити от изискуеми дисциплини, както и относно дипломирането в регулираните специалности Икономика и Бизнес администрация. Финализиането на процеса по акредитацията от Министерство на образованието на Република Италия на кооперираната програма, завърши през април 2015.

прочети още
Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Управление и икономика на устойчивото развитие
Квалификация: Магистър по управление и икономика на устойчивото развитие
Специалност: Управление и икономика на устойчивото развитие
Квалификация: Магистър по Икономика и мениджмънт

Практики:

Програмата предлага практики и стажове в бизнес организации и административни учреждения.

Международна мобилност:

Студентите от програмата, които няма да участват в обменния трети семестър с Университета на Урбино, имат възможност за обучение по договорите на департамент Бизнес администрация с университетите

University Ludwigshafen Germany

University Heilbronn, Germany

University of Bologna Alma Mater Studiorum, Italy

University of Aveiro, Portugal

University of Economics and Business, Athens

University of Bidgozhch, Poland

University of Lille, France

University of Amiens, France

University of Orleans, France

University of Lapland, Finland

University of Foggia

University of Gdansk

University of Craiova

University of Wurzburg

University "Dogush", Istanbul,Turkey

University of Molise, Campobasso, Italy

Fresenius University Business Academy (Hochschule Fresenius, University of Applied Sciences, Business Academy Fresenius)

Universita degli Studi di Messina

International University of Struga

University of Craiova,

Universite Savoie Mont Blanc,

Sapienza Universita di Roma

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата имат знания и умения за:

- анализатори, оценители, мениджъри, икономисти в различни икономически, финансови и бизнес сектори, ориентирали дейностите си към устойчивост на развитието си в България и държави на ЕС.

- изследователи и научни консултанти на процесите на устойчивост на бизнеса, националната и икономиката на ЕС в България и държави на ЕС

- управление на екологичните разходи и ценообразуване на водата и енергията на фирмите и анализ на методите на тяхното ценообразуване на регулаторно ниво

- управление на устойчивостта на бизнес и икономическото представяне на фирмено, национално и наднационално равнище.

Дипломиране:

По силата на Договора между Нов български университет и Университета на Урбино “Карло Бо”, студентите се дипломират по условията на програмата, в техния национален университет с магистърска тези и стаж.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата имат широк и модерен профил на компетенции, с което притежават възможност да се реализират в областта на управлението и икономиката на фирмата, на националното и наднационалното стопанство, във фирмени организации и държавни учреждения в различни направления като :

- държавно управление и регулиране;

- регионални и териториални структури на държавното и местното управление;

- среднии висши управленски равнища на производствени и търговски фирми;

- организации на нестопанския сектор, чиято дейност е свързана с представителство на специфични бизнес и професионални интереси, с разработването на социални, екологични и икономически проекти за устойчивост;

- консултантски бизнес, свързан с аналитично-оценъчна и проектна дейност, с оперативно и стратегическо планиране, с разработването на експертизи и други бизнес-консултантски дейности вкл. във връзка с устойчивостта на бизнеса и управлението.

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление