Music Performance (in English)

Short presentation of the programme:

Music Performance (in English)

Major and professional qualification:

Major: Music Performance
Qualification: MA in Music (Relevant Instrument/Singing)

Practical training courses:

Програмата има сключени договори за практики и стажове с институции в България. Студентите имат възможност всеки семестър да участват в проекти - национални и международни, с които да усъвършенстват придобитите знания и умения от образователния процес в НБУ.

International mobility:

Програмата има сключени договори по "Еразъм+", новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за периода до 2020 г. с над 20 университета в Европа в Австрия, Великобритания, Гърция, Испания, Италия, Полша, Финландия, Франция, Хърватска, Швейцария, Турция и др.

Graduate Student Competencies:

Програмата е с практическа насоченост. Завършилите програмата студенти са придобили знания и умения:

- в областта на музикознанието и музикалната култура, музикалната теория и история;

- в инструменталното и вокално изпълнителско и интерпретаторско музикално изкуство в класическия, поп и джаз жанр;

- за преподавателска работа в специализирани учебни заведения (музикални училища, колежи и др.);

- като висококвалифицирани специалисти в областта на музикалното изпълнителство и специализираната музикална педагогика

- за ръководство на разнородни изпълнителски колективи.

Graduation:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Occupation and possible positions:

Програма "Музикално изпълнителство" в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство има следните възможности за квалификация на дипломиралите се студенти като магистри, а именно:

В областта на класическата музика:

Професии и възможни заемани длъжности: инстументалист, солист, оркестрант, концертмайстор, корепетитор, акордьор, лютиер, инспектор на оркестър, оперен певец, артист-хорист, инспектор на хор, хормайстор, преподавател по инструмент (съответния вид), преподавател по пеене (съответния вид) в специализирани музикални училища във университети, колежи, специализирани школи.

В областта на поп/джаз музиката:

Професии и възможни заемани длъжности: поп/джаз инструменталист, оркестрант, корепетитор, акордьор, поп/джаз певец, естраден певец, преподавател по инструмент (съответния вид), преподавател по пеене (съответния вид) в специализирани музикални училища във университети, колежи, специализирани школи.

Department :

Music