Югоизточно-европейски изследвания (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата е в областта на хуманитарните науки с акцент върху историята на Югоизточна Европа. Образованието в областта на хуманитаристиката е едно от най-старите и базови академични образования в целия свят, а разглежданите в програмата проблеми от сферата на политиката, икономиката, религията, историческата демография и културата на този ключов регион са едни от най-актуалните и дискутирани в нашата съвременност. Интердисциплинарният и компаративен характер на програмата позволява на студентите да придобият знания и умения за анализ на възлови проблеми като мулти-национално и мулти-религиозно съвместно съжителство, етническа толерантност/нетолерантност, геополитика, модели на взаимодействие власт - общество, демократични и диктаторски режими, общество и война, традиции и модернизация и др. както на макро ниво, така и в техните конкретни и специфични регионални измерения.

По този начин програмата съчетава възможностите за получаване на задълбочени теоретични познания с широка практическа приложимост по ключови и дискусионни проблеми на историческото развитие на Югоизточна Европа и прагматично, професионално насочено обучение, което прави завършващите я студенти конкурентноспособни на трудовия пазар у нас и в чужбина.

Програмата се води изцяло на английски език. Съдържанието и структурата й са съобразени както с философията на НБУ, така и с наложилите се международни образователни стандарти.

прочети още
Югоизточно-европейски изследвания (на английски език)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: История
Квалификация: магистър по история

Практики:

The program offers internships and training courses in libraries and archives of the New Bulgarian University, the National Library Sts. Cyril and Methodius and the State Agency of Archives, as well as field studies and practical training in situ with the cultural and historical heritage of the region.

Компетенции на завършилите програмата:

-Theoretical historical knowledge in depth of the political, cultural, economic, religious, demographic and social developments in South-East Europe;

- Knowledge of the most significant contemporary authors and schools dealing with key issues in South-East Europe in the past and present;

- Knowledge of the historical development, the role and the current state of the religions, and of the religious, ethnic and national communities in South-East Europe;

- Skills in team work and conducting of scientific discussion;

- Skills in preparing of independent scientific and expert work and their presentation;

- The graduates of the master program can apply to doctoral programs in English without having to certify further their knowledge of English;

- Graduates of the program have the opportunity to acquire basic knowledge in their chosen Balkan language and to receive a certificate for its mastery.

Дипломиране:

The completion of the Master program is by a Master's thesis defence upon obtaining the required number of credits.

The method and conditions of completion are in accordance with the Standards for completion of Master Degree at the NBU.

Департамент, предложил програмата:

История