Управление на агробизнеса и развитие на селските райони

Кратко представяне на програмата:

Mагистърската програма по "Управление на агробизнеса и развитие на селските райони" е съвместен иновативен продукт на Нов Български Университет (НБУ) и Института по Аграрна Икономика (ИАИ), който фокусира върху балансирано съчетание между теоретични и практически насочени курсове, основани на последните достижения на световната и национална наука и практика в мениджмънта на аграрния бизнес и селските райони.

Глобализацията на бизнеса, турбулентната и бързо изменящата се от една страна и все по - значимата екологизация на заинтересованите страни (Stakeholders) от друга, изискват от мениджърите модерни, бързи, креативни, нестандартни и иновативни идеи, стратегии, модели, концепции и инструменти за управление, водещи към успех мениджираните от тях организации. Предложените от програмата аудиторни курсове са насочени към отговори на горепосочените предизвикателства. Извънаудиторните учебни форми включват проекти и магистърски стаж. Магистърският стаж се предвижда да бъде в екипи от по 3-4 студенти, които да получават практически умения по мениджмънт, както и умения за работа в екип. Лекторите, които ще осъществят изпълнение на програмата са професори, доценти и асистенти от НБУ и ИАИ. Едновременно с тях участват и водещи експерти от Министерство на земеделието и храните, Националната служба по съвети в земеделието, Държавни агенции и изявени специалисти и консултанти от практиката.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Управление на агробизнеса и развитие на селските райони

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: управление на агробизнеса и развитие на селските райони
Квалификация: магистър по управление на агробизнеса

Практики:

Програмата предлага практики и стажове в престижни икономически и финансови институции, в земеделски предприятия, земеделски кооперации, общинските и областни служби по земеделие, преработвателни предприятия и предприятията за търговия със земеделски продукти, стоковите борси и тържища, консултантски фирми и бюра за развитието на агробизнес, производствена структура и маркетинг, аграрен мениджмънт, разработването на инвестиционни проекти и осъществяване на инвестиционни решения, ползване на кредити и други, агенции, дирекции и отдели на Министерство на земеделието и храните на длъжности, изискващи задълбочена иконо-мическа квалификация. Практиките и стажа подготвят магистрите за развитие на собствен или семеен бизнес в аграрната сфера, както и да организират и ръководят дейности в аграрния туризъм в селските райони.

Международна мобилност:

По европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм +" с европейски университети в Италия, Германия и Швейцария.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата имат знания и умения за:

" Опазване и управление на биологичното разнообразие;

" Управление на иновациите в агробизнеса;

" Разработване и управление на проекти в агробизнеса;

" Изработване на модерни и нестандартни стратегии за развитие на агробизнеса

" Качество на продуктите и конкурентноспособност на аграрните фирми;

" Управление на капиталите на агрофирмите;

" Цени, пазари и регулиране в агробизнеса;

" Локализация на алтернативния туризъм;

" Оценка на риска в агробизнеса и селските райони и използване на инструментти за риск мениджмънт;

" Общата селскостопанска политика на Европейския Съюз и ползите за фермерите и селските райони от нея;

" Дейността на различните организации, свързани пряко или косвено с агробизнеса и селските райони;

" Алтернативни източници на доходи в селските райони;

" Организацията, управлението и оптимизирането на производствената, търговската и финансовата дейност в земеделието;

" Цените и ценообразуването, пазарите и регулирането в аграрния сектор;

" Финансирането и кредитирането на инвестиционните процеси;

" Рисковите фактори на земеделското производство;

" Технологическите и икономически връзки в аграрния сектор;

" Планирането, прогнозирането, иновирането в селското стопанство;

" Проблемите на локализация и вертикална интеграция в контекста на Европей-ския съюз;

" Качествата и стандартите на земеделските стоки;

" Проблемите на аграрната екология и на аграрния туризъм;

" Проблемите на аграрната политика.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става след успешно полагане на държавен изпит или разработване на магистърска теза след покриване на изисквания брой кредити. Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление