Мениджмънт за организационно съвършенство

Кратко представяне на програмата:

Организационното съвършенство е цялостен, системен подход към дейността на организацията, балансиращ интересите на заинтересованите страни, като по този начин повишава вероятността за поддържане на устойчиво конкурентно предимство и постигане на дълготрайни успехи чрез фокусирани към клиента и изпълнявани перфектно дейности. (Edgeman R, Dahlgaard J., 1999)

"Мениджмънт за организационно съвършенство" (МОС) е първата и единствената магистърска програма в България, фокусирана върху съвкупността от съвременни подходи, техники и култура на мениджмънта, обединени от фундаменталните концепции на "Организационното съвършенство" (ОС). ОС е управленската парадигма, възприета от най-успешните организации в началото на 21 век.

Мисията на програмата е свързана с подготовката на мениджъри - лидери, способни да управляват и да използват ресурсите на организацията ефективно в условията на динамичния и непредсказуем 21-ви век.

МП МОС e проектирана в съответствие с международните стандарти за компетентност в областта на мениджмънта и лидерството, и с изискванията, заложени в европейския модел за съвършенство. Тя отчита най-новите постижения на теорията и практиката в тази област. Насочена е към формиране на знания, разбиране, способности и нагласи за разработване, внедряване и усъвършенстване на системи, процеси, продукти и услуги.

За да постигне своята мисия, МП МОС се отличава с:

1. Иновативна структура и съдържание, следващи актуалните тенденции в обучението и развитието на мениджъри и лидери

2. Учебен процес, насочен към обучаващия се

3. Технология на обучение, подпомагаща работата на студента

4. Практическа насоченост

5. Оценяване, основано на компетентност

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Мениджмънт за организационно съвършенство
Квалификация: Мениджър по организационно съвършенство

Практики:

Програмата включва реализирането на цялостна "мениджърска инициатива" на работното място, "коучинг" от преподаватели и между студентите, фокус върху планиране и реализиране на процеса на организационното учене.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършващият МП МОС студент трябва:

-Да притежава високоспециализирано знание, част от което обхваща най-високото ниво на знание в областта на:

o Управление на себе си и личностни умения

o Осигуряване на посока за развитие, (стратегическо управление)

o Управление на организационна промяна,

o Работа с хора,

o Използване и управление на ресурси,

o Постигане на резултати (управление на изпълнението).

-Да притежава критична осведоменост в областта на общото управление и на границата между различните области.

-Да прилага умения за специализирани изследвания и за разрешаване на проблеми, в т.ч. анализ и синтез, за да се развиват нови знания и процедури и за интегриране на знания от различни области.

-Да притежава компетентност в управление и трансформация на работна и изследователска среда, която е сложна, труднопредвидима и изискваща нови стратегически подходи.

-Да притежава компетентност и да поема отговорност за принос към професионалното знание и практика и за преглед на стратегическото изпълнение на екипите

-Да познава себе си и да намира собствената и колективната идентичност;

-Да учи чрез действие и във връзка с настъпващите тенденции

-Да има навици за продължаващо през целия живот професионално и личностно усъвършенстване

-Да развива и разпространява нова управленска култура, съответстваща на фундаменталните концепции на организационното съвършенство

-Да изгражда способности за колективно учене и работа във виртуална среда (виртуални екипи)

-Да управлява, използвайки изцяло човешкия потенциал

-Да проявява креативност и иновативност в работата си по социалната и техническа архитектура на организацията;

-Да поема отговорност и управлява дълбоки промени в организацията

-Да прилага умения за работа в екип и мрежи и за създаване на връзки, независимо от фирмени граници и културни различия.

Програмата се стреми към постигане на работещо знание, готово да се включи в работа и да се насочи към осъществяване на ефективни действия и поведение при решаването на разнообразните проблеми, с които мениджърът се сблъсква в своята ежедневна практика. Целта е студентът да излезе от програмата като мислещ практик, готов да се справя с предизвикателствата на все по-динамичния глобален свят.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата имат възможности за професионална реализация в областта на общия мениджмънт - ръководители на средно, високо и най-високо ниво, мениджъри по качеството и промяната, консултанти в областта на организационното съвършенство и свързаните с него организационно развитие и управление на качеството, преподаватели и тютори в областта на мениджмънта.

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление