International Relations and Comparative Politics (in French)

Short presentation of the programme:

International Relations and Comparative Politics (in French)

Major and professional qualification:

Major: Международни отношения и публично управление (на френски език)
Qualification: магистър по международни отношения

International mobility:

По европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" с университети във Франция, Белгия, Италия, Испания, Швейцария, Полша, Кипър, Германия, Гърция, Турция.

Graduate Student Competencies:

Завършилите програмата имат следните компетенции:

" Познават механизмите на политическия процес, неговите актьори и взаимодействията между тях.

" Познават ресурсите и принципите на публичния мениджмънт.

" Владеят инструментите за иницииране, разработване и оценка на публичните политики.

" Познават ресурсите на програмите на ЕС.

" Умеят да анализират политическите ситуации и да разработват и вземат адекватни решения.

Graduation:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Occupation and possible positions:

Завършилите програмата могат да се реализират:

" във външнополитически и международни институции;

" в структури, ангажирани с политиката на България в ЕС и НАТО;

" в международните отдели на различни средства за масова информация.

Department :

Political science