Рекламен мениджмънт и визуален брандинг

Кратко представяне на програмата:

Програмата е насочена към получаване на необходимите практически и теоретични знания за управлението на рекламния процес, като се разглеждат гледните точки на отделните участници в него - рекламодател, рекламна агенция, медия и потребители. Програмата фокусира практическите умения върху рекламната агенция - нейната роля и функции в разработването на интегрирани корпоративни комуникации. Поради нуждата все повече рекламни агенции да предлагат не просто добре планирани рекламни кампании и творчески идеи, а интегрирани комуникационни решения, програмата има за цел да развие в практичен план:

- интегрирането на рекламата с алтернативните форми на корпоративна комуникация, включително и нетрадиционните похвати.

- интегрирането на творческия процес в управлението на комуникационните канали и тяхната взаимна зависимост и допълняемост.

- изграждането и мениджмънта на брандове.

Преподавателският състав е с богат практически опит (наред с теоретичните познания) в управлението на рекламния процес, както в ролята на рекламодатели, така и на рекламни агенции и медии. Това разкрива отлични възможности пред записалите програмата не само да натрупат необходите теоретични знания, но и да осмислят теорията с богата практика. Поради тази причина в програмата са залегнали разнообразни практически извънаудиторни модули - семинари с участието на водещи специалисти от практиката. Партньори на програмата са Българската асоциация на рекламодателите, Българската асоциация на комуникационните агенции и международната организация European Institute for Commercial Communications Education.

Всяка година студентите от програмата имат възможност да участват безвъзмездно и в редица допълнителни практически обучения, като Google Certification Academy, Рекламна академия на Българската асоциация на комуникационните агенции и Българската асоциация на рекламодателите, Форум на рекламата и други, които ги срещат с представители на бизнеса.

При необходимост програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

Интерактивна презентация на програмата: https://indd.adobe.com/view/41a4651d-569a-4a3a-8217-b4dac409174d

прочети още
Рекламен мениджмънт и визуален брандинг

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Комуникационен и бранд мениджмънт
Специалност: Рекламен мениджмънт
Квалификация: магистър по комуникационен и бранд мениджмънт

Специализация: Мениджмънт на творческия процес в рекламата
Специалност: Рекламен мениджмънт
Квалификация: магистър по рекламен мениджмънт и визуален брандинг

Практики:

Програмата признава наличен трудов стаж при рекламодатели, комуникационни агенции и медии. Допълнително, всяка година програмата договаря стажантски програми с Българска асоциация на рекламодателите, Българската асоциация на комуникационните агенции и други браншови организации и компании в сферата на рекламата, както и стажове във връзка с рекламния мениджмънт на университетски проекти.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия (Брера в Милано), Франция (Наси), Финландия, Турция (Истанбул и Чанаккале), Гърция (Солун - Аристотелски университет), Испания и Холандия.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата:

-притежават задълбочени познания за практиката и теорията на рекламна комуникация и изграждане на интегрирани рекламни кампании;

-владеят специфичните процеси при създаването на рекламна кампания, като успешно ги организират и управляват;

-познават в детайли работата на рекламната агенция и медията (в качеството й на рекламоносител).

Дипломиране:

ЗЗавършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Магистрите по рекламен мениджмънт и визуален брандинг ще могат да се реализират в сферата на рекламата в различни позиции (вкл. мениджърски), част от дейността на рекламните агенции, рекламните отдели на компании и медиите. В това число попадат позициите бранд мениджър, мениджър реклама, мениджър маркетингови комуникации и т.н.

Възможни професии:

Мениджър, реклама

Ръководител звено, реклама

Експерт, реклама

Специалист, маркетинг и реклама

Управител, реклама и връзки с обществеността

Специалист, маркетинг и реклама

Рекламен агент

Департамент, предложил програмата:

Кино, реклама и шоубизнес