Реклама и бранд мениджмънт

Кратко представяне на програмата:

Програмата обучава студентите в широк спектър от дисциплини, необходими за професията на бранд мениджъра, както и професиите по-общо свързани с пазарни и непазарни употреби на търговските марки. Към основната подготовка по бранд и маркетинг мениджмънт в програмата са включени 1) курсове обхващащи креативната страна на брандирането като Брандбилдинг, Онлайн брандинг, Lovemarks и др.; 2) курсове свързани с правното регулиране на търговските марки, рекламата, маркетинга и авторското право; 3) курсове, практики и лабораторни занимания по изследване на търговските марки, методи за маркетингови и медийни проучвания, сегментиране на пазара и позициониране; 4) ежеседмичен семинар на гост-лектор, където студентите се срещат с утвърдени бранд мениджъри и рекламни професионалисти; 5) интегрирани комуникационни активности като ивент мениджмънт, връзки с обществеността, както и цялостен мениджмънт на рекламния процес; 6) утвърдилите се през последните години на запад семиотични, когнитивни и социологически подходи за анализ на рекламната комуникация. Актуалността на последните дава основание за отделянето на специализация "Реклама и стилове на живот", където е задълбочено обучението с приносите на водещи социални и хуманитарни науки, без разбира се, да се пренебрегва практическото обучение.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Реклама и бранд мениджмънт

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Реклама и стилове на живот
Специалност: рекламна комуникация
Квалификация: магистър по рекламна комуникация

Специализация: Бранд мениджмънт
Специалност: Управление на търговската марка
Квалификация: магистър по бранд мениджмънт

Практики:

Наши партньори за стажове и творчески проекти са агенция за комуникационни услуги Saatchi&Saatchi, маркетинговият отдел на Белла България АД, проект Superbrands Bulgaria, креативно студио Ideas Lab и Globus Media Group.

Програмата предоставя възможност за практика и в уникални по рода си лаборатории за визуални, семиотични и социологически изследвания на търговските марки.

Лаборатории:

Лаборатория по семиотични и социологически проучвания.

Международна мобилност:

Програмата предоставя възможност на своите студенти да се обучават по секторна програма Еразъм в университети от Италия, Германия, Испания, Финландия, Кипър, Гърция и Естония.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата студенти придобиват:

- теоретични познания върху принципите на бранд мениджмънта и съпътстващите го творчески, изследователски и маркетингови активности;

- теоретични познания върху медийната комуникация и планиране, сегментирането на аудиториите и методи на проучване;

- широка интердисциплинарна подготовка относно съвременните стилове на живот и тяхната свързаност с търговските марки, рекламата, системата на модата и моловете;

- практически умения да създават, управляват и развиват във времето търговски марки;

- практически умения да позиционират дадена търговска марка или продукт според ефекта от провежданите рекламни кампании в сектора;

- да сегментират българския пазар според критерии, отразяващи съвременните стилове на живот, и да предлагат адекватни послания за тяхното достигане.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да се реализират като бранд мениджъри или маркетингови директори в комерсиални компании, като мениджъри на обществената активност в организации с нестопанска цел, политически партии, спортни организации и медийни знаменитости. Те също така биха могли да се реализират като високо квалифицирани бранд специалисти в рамките на рекламна, маркетингова или социологическа агенция.

Департамент, предложил програмата:

Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания

Икономика