Композиция и дирижиране

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма "Композиция и дирижиране" има за цел да надгради бакалавърското образование по музика и да създаде екипи от композитори и диригенти, които умеят да творят и работят в една съвременна динамична музикална среда.

Обучението е индивидуално. Студентът бива стимулиран да търси своята творческа идентичност чрез активност и професионално присъствие на различни сцени - опери, концертни зали, телевизии, радиа. НБУ дава възможност за обучение по тясна интердисциплинарна специализация според изискванията на социалната практика, предлага обучение по професионални интереси. Програмата предлага специализирано обучение в областите: композиция оркестрово и хорово дирижиране.

прочети още
Композиция и дирижиране

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Хорово дирижиране
Квалификация: магистър по хорово дирижиране

Специализация: Оркестрово дирижиране
Квалификация: магистър по оркестрово дирижиране

Специализация: Композиция
Квалификация: магистър по музикална теория - композиция

Практики:

Програмата има сключени договори за практики и стажове с институции в България. Студентите имат възможност всеки семестър да участват в проекти - национални и международни, с които да усъвършенстват придобитите знания и умения от образователния процес в НБУ.

Международна мобилност:

Програмата е практически насочена с възможност за обмен с Европейски образователни институции.

Компетенции на завършилите програмата:

Програмата е с практическа насоченост. Завършилите програмата студенти са придобили знания и умения:

- в областта на композицията и дирижирането, музикалната култура, музикалната теория и история;

- в инструменталното и вокално изпълнителско и интерпретаторско музикално изкуство в класическия, поп и джаз жанр като диригенти или композитори;

- за преподавателска работа в специализирани учебни заведения (музикални училища, колежи, фолклорни изкуства, хореографски училища и др.).

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

композитор, оркестров диригент, хоров диригент, диригент на различни състави.преподавател по музикална теория, аранжьор, издател на нотна литература, експерт по музикални въпроси,

Департамент, предложил програмата:

Музика