Фотографско изкуство

Кратко представяне на програмата:

Обучението отваря широк теоретичен хоризонт за разбиране на възможностите на съвременната художествена, рекламна и репортажна фотография, както и практическо изграждане на умения за професионална фотографска работа по високите стандарти на авангардните цифрови технологии. Обучението в програмата преминава през курсове по актова, рекламна, концептуална, постановъчна, репортажна фотография, документалистика. Извънаудиторните учебни форми включват самостоятелни работи, проекти, преддипломен стаж.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Фотографско изкуство

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Фотография

Практики:

Практически обучения във фотолабораторията в НБУ, фотостидиам фотографски агенции, участия в художествени проекти, изложби и конкурси.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия (Брера в Милано), Франция (Наси), Финландия, Турция (Истанбул и Чанаккале), Гърция (Солун - Аристотелски университет), Испания и Холандия.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата студенти притежават уменията:

- да създават и оценяват фотографски произведения на високо художествено равнище във всички жанрове на фотографията;

- да разбират и използват съвременните технологии в областта;

- притежават задълбочени знания и умения в областта на фотографията;

- професионална подготовка за включване в екип на фотографски студиа, медии, издателски къщи, рекламни агенции, телевии, студиа за визуални ефекти;

- получават знания по история на фотографското изкуство и по изстория на изкуството;

- познават и владеят методите на изследване и анализ на съвременните художествени течения и ролята им в развитието на културата;

- получават необходимата квалификация за работа в отделите по изкуства на държавната администрация и частните фирми.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Две възможности за дипломиране:

1. Реализиране на авторска фото-изложба в публичното пространство и представяне пред изпитна комисия на творческо портфолио, съдържащо минимум 60 фотографии.

2. Писмен изпи - изтеглят се два въпроса от конспект с 15 теми и представяне пред изпитна комисия на творческо портфолио, съдържащо минимум 60 фотографии.

Професия и възможни заемани длъжности:

Благодарение на широката ориентация в областта и самостоятелния подход, който е високо ценен и поощряван, завършилите имат възможността да реализират придобитите знания в конкретна фотографска дейност: фотограф, билдредактор, фоторепортер, научни и жудожествени фотографи в издателски къщи, рекламни агенции, печатни медии, фотографски студиа, телевизии, студия за визулани ефекти и др. Високата им компетентност им дава възможност да преподават на университетско равнище.

Департамент, предложил програмата:

Кино, реклама и шоубизнес