Translation and interpreting

Short presentation of the programme:

The MA Programme in Translation and Interpreting prepares professionals in the field of translation and multilingual communication who are proficient in one or two foreign languages and have the skills to engage in constructive dialogue in intercultural and international contexts. Students develop competences in different modalities and genres of translation and interpreting and improve their skills in organising business negotiations and conferences, which helps them to adapt quickly to the labour market. The programme offers innovative courses such as machine translation and language localisation, audio-visual translation, subtitling and audio transcribing for the deaf and hard of hearing and sign language interpreting. Students acquire research skills, both to build research projects and to apply the results for professional tasks.

The program offers the opportunity to study and obtain a master’s degree in translation and interpreting from and into the following languages: Bulgarian, English, German, French, Spanish, Italian, Greek, Arabic and Russian. The programme is open to undergraduates from both philological and other fields of knowledge.

прочети още
Translation and interpreting

Major and professional qualification:


Specialisation: Translator with (specify foreign language) language
Major: Philology
Qualification: MA in Theory and Practice of Translation - translator with (specify foreign language) language

Specialisation: Interpreter with (specify foreign language) language
Major: Philology
Qualification: MA in Theory and Practice of Translation - translator with (specify foreign language) language

Practical training courses:

Програмата предлага практики и стажове в преводачески агенции, телевизии и студия за субтитри и дублаж, неправителствени организации, чуждестранни фирми, туристически агенции и др.

Graduate Student Competencies:

Завършилите програмата са специалисти в областта на теорията и практиката на превода, които:

- владеят стратегиите и тактиките на писмения и/или устния превод, както и принципите за редактиране на различни видове превод;

- могат да прилагат различни стратегии на превод, включително машинен превод и пред- и пост-редакция, с оглед на конкретната културна среда, да използват преводачески софтуер, електронни ресурси, бази данни, терминологични банки, използване на различни лексикографски справочници и справочна литература;

- умеят да анализират текста на езика на оригинала и да извършват писмен и устен превод и редакция на текстове в областта на публицистиката, политиката, правото, финансите, търговията, медицината, науката и техниката като отчитат спецификата езика на превода и влиянието на социокултурните фактори;

- имат необходимата професионална подготовка, за да могат самостоятелно да продължат да развиват преводаческите си умения;

- притежават умения за научноизследователска работа, отразяващи съвременните тенденции в областта на теорията и практиката на превода с оглед на по-нататъшното си развитие в избраната научна област в докторските програми на НБУ.

Graduation:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно „Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” в НБУ”.

Occupation and possible positions:

Завършилите могат да работят в обществени и частни организации като преводачи, редактори и консултанти в печатни и електронни медии; в министерства и агенции; в международни организации и чуждестранни фирми; в туристически агенции и т.н.

Department :

Foreign languages and cultures