Счетоводство и одитинг

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага подготовка на студентите в областта на счетоводството и одитинга. Подбраните курсове съответстват на най-добрите образци в уПрограмата предлага подготовка на студентите в областта на счетоводството и одитинга. Подбраните курсове съответстват на най-добрите образци в университетското образование. Обучението през първата година се организира в специализирани курсове в областта на счетоводството на предприятието, управленското счетоводство, данъчното облагане, финансовия контрол и одиторските стандарти, международните счетоводни стандарти, управлението на риска и вътрешния контрол, анализа на финансовите отчети, консолидираните финансови отчети и др. Предвидени са и извън аудиторни учебни форми, в т.ч. самостоятелни работи, проекти и семинари.

През втората година обучението в програмата е профилирано в две специализации:

- Специализация Счетоводство, включваща курсове по данъчно счетоводство, информационни системи и технологии, счетоводство на банките, счетоводство на застрахователните и осигурителните дружества, счетоводство на предприятията с нестопанска цел, счетоводство в аграрния сектор и осигурителни схеми;

- Сперицализация Одитинг, включваща курсове по данъчен и осигурителен контрол, одит в публичния сектор, одит и оценка на проекти, банков одит, социален одит, митнически контрол и системи за управленски контрол.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

ър".

прочети още
Счетоводство и одитинг

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Счетоводство
Специалност: Икономика
Квалификация: магистър по счетоводство и одитинг

Специализация: Одитинг
Специалност: Икономика
Квалификация: магистър по счетоводство и одитинг

Практики:

Програмата включва практики и стажове във финансови и нефинансови организации в частния и държавния сектор.

Международна мобилност:

По европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" с университети в Италия, Германия, Франция и Швейцария.

Компетенции на завършилите програмата:

При завършване на програмата студенти придобиват:

- знания в областта на счетоводството, контрола и одита в различен тип предприятия - предприятия с производствена и търговска дейност, банки и финансови институции, застрахователни и осигурителни дружества, предприятия с нестопанска цел, предприятия в аграрния сектор и др.;

- умения за организиране и осъществяване на текущо счетоводно отчитане и изготвяне и анализ на финансови отчети, вкл. консолидирани;

- знания за съвременните добри практики, свързани с приложението на международните счетоводни и одиторски стандарти, с данъчното облагане и данъчния процес и с решаването на казуси от трудово-правен и осигурителен характер;

- умения за използване на информационни системи и технологии в областта на счетоводството и одитинга;

-умения за счетоводно управление и вземане на решения.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите студенти могат да се реализират в публичния и корпоративния сектор, в т.ч. в производствени и търговски предприятия, в предприятия, специализирани в сферата на услугите, в банки и финансови институции, в инвестиционни фондове, в публични и застрахователни дружества, в структурните звена на НАП, НОИ и НЗОК, в централните и местните институции от системата на Министерството на финансите, в Сметната палата и др. Те могат да работят като главни и заместник главни счетоводители, главни касиери, външни и вътрешни одитори, помощник одитори, стажант-одитори в Сметната палата, ревизори и финансови контрольори, експерти, консултанти, специалисти и анализатори в сферата на счетоводството, данъчното облагане, кредитирането и др.

Департамент, предложил програмата:

Икономика