Илюстриране и графични технологии

Кратко представяне на програмата:

Програмата е професионално ориентирана в областта на илюстрацията и графичните технологии. Обучението в програмата преминава през различни високо и дълбокопечатни графични техники, като се разглежда и много специалната техника – Мецотинто. Ателието по илюстриране и графични технологии разполага с необходимата материална база и инструментариум, с които студентите да реализират своите графични проекти. Обучението комбинира курсове по графика с такива по графично оформление на печатни издания, техники и стилове в илюстрирането и дизайна, дигитална илюстрация. По време на обучението си в програмата студентите имат възможност за работа по реални проекти, както на практика и стаж.

Обучението в програмата включва и извънаудиторните учебни форми в които студентите работят самостоятелно по творчески проект.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Илюстриране и графични технологии

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: изобразително изкуство
Квалификация: магистър по илюстриране и графични технологии

Практики:

Програмата включва практики и стажове в специално оборудвани ателиета в университета и по договори с външни организации.

Международна мобилност:

Договори по европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" с художествени академии във Франция, Чехия, Полша, Турция, Русия и Румъния.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават знания в областта на историята на графиката като жанр в изобразителното изкуство, познават историческата основа и инструментариума на отделните грефични техники, умеят творчески да прилагат съвременните и класически графиччни и илюстративни техники в произведенията си, могат графично да оформят печатно издание – книга, списание, комикс и др., умеят да представят убедително визуален / творчески продукт / проект.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят като художници (графици, илюстратори, графични дизайнери) на свободна практика или като служители в издателства, рекламни агенции, печатници, студия за графичен дизайн.

Департамент, предложил програмата:

Изящни изкуства