Живопис

Кратко представяне на програмата:

Програмата обучава в различни жанрове на живописта - портрет, натюрморт, пейзаж, фигурална композиция и др. Обучението в програмата преминава през курсове по артистични практики в живописта, натурна рисунка в живописта, композиция в цвят, теория на цвета, пърформанс, инсталации - уъркшоп, класически и съвременни технологии в живописта. Извънаудиторните учебни форми включват изложби, практики в ателиета, пърформанси.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Живопис

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: изобразително изкуство
Квалификация: Магистър по живопис

Практики:

Програмата включва практики и стажове в специално оборудвани ателиета в университета и по договори с външни организации.

Международна мобилност:

Сключени договори по европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" с художествени академии във Франция и Чехия и Полша.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават знания и умения:

- в областта на историята и теорията на изобразителното изкуство;

- за творческо приложение на съвременните и класически живописни техники и технологии в художествените произведения;

- да представят и рекламират пред обществеността създадените от тях и от други автори художествени произведения.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят пълноценно като художници на свободна практика, като специалисти в музеи и галерии на изящното изкуство, като консултанти в частни фирми и компании.

Департамент, предложил програмата:

Изящни изкуства