Психология на развитието

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага специализирана теоретична подготовка за процесите на психическото развитие в норма и патология в периода детство-юношество, за закономерностите в динамиката на възникване на нови форми и структури в цялостния психичен живот на детето. Обучението в програмата преминава през курсове за устройството на човешкия мозък и развитието на психичните функции, курсове по психодиагностика и психопатология на развитието, разстройства на когнитивното развитие, психични разстройства, обучението като активна среда за развитие. Тренинговите курсове включват приложни и изследователски семинари, конференции, стажове, практики и курсови работи.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Психология на развитието

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Психология
Квалификация: Магистър по психология на развитието

Практики:

В рамките на програмата се предлагат извънаудиторни тренингови форми за придобиване на практически умения за работа, в съответствие с идеята за специализиране на подготовката на студентите в два основни възрастови периода - на детството и юношеството.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата ще притежават:

- знания за механизмите на промяна в когнитивното и афективно развитие на детето, специфичните закономерности и динамика на взаимодействието му със социални среди в периода от ранно детство до юношеството;

- умения и компетентност за диагностика на психичното развитие на детето в норма и за определяне отклонението в динамиката на когнитивното функциониране, в разстройствата на емоционалния живот, в нарушените взаимодействия с връстници и възрастни;

- умения за първичен анализ и диференциране на случаи със специфична потребност от специализирана психологическа помощ и насочването им към подходящите за системно консултиране звена и институции, както и създаване на благоприятен контекст за подпомагане на по- леки случаи, изискващи краткосрочни съвместни действия с родители, учители и специализирани центрове за работа с деца и юноши;

- способност за подпомагане на ученици в решаването на проблеми, свързани с тяхното поведение, с взаимоотношенията им с връстниците, учители и родители, с професионалното им ориентиране;

- нагласи за работа в мултидисциплинарен екип с други професионалисти за разработване на програми за деца със специфични образователни нужди, за превенция и работа по поведенчески проблеми на деца в риск;

- способност за формулиране на изследователски проблеми и разработването им в експериментални изследвания в областта на психологията на развитие.

- нагласи към спазване на професионални стандарти и етика и прилагането им в практика.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да се реализират в образователни институции като детски градини и училища. в специализирани детски институции като домове за деца, лишени от родителски грижи и деца с ментални и физически увреждания, организации с нестопанска цел, занимаващи се с инициативи, свързани с детското развитие и развитието през юношеството.

Департамент, предложил програмата:

Когнитивна наука и психология