Лидерство и мениджмънт в образованието

Кратко представяне на програмата:

МП “Лидерство и мениджмънт в образованието” цели да предостави цялостно разбиране и познаване на аспектите и подходите за лидерство и мениджмънт в образователните институции. При все по-нарастващото значение на образованието, образователният мениджмънт е тази комплексна дейност, която трябва да обедини и задейства различните ресурси (човешки, материални и идеи) за постигане на желаните и очаквани цели. Успешният мениджмънт зависи от степента на координация и организация на тези ресурси. За да управлява ефективно и да бъде лидер, мениджърът трябва да е в състояние да съдейства за изграждане и развитие на уникалния образ на образователната институция – култура, ценности, интегритет – които формират чувство за принадлежност, ангажимент и удовлетвореност в целия екип.

Програмата е адресирана до професионалисти, които планират да заемат ръководни и административни длъжности и да подобрят своите административни умения. Ключовите теми на образователното лидерство и мениджмънт ще бъдат разгледани както от теоретична, така и от практическа гледна точка, като се изследват и разликите между тези понятия и областите на приложение.

Програмата е интердисциплинарна и включва елементи от дисциплини като бизнес и администрация, управление, психология, ИКТ, политически науки, икономика, право, комуникации, културология и др. Програмата предлага знания и умения за това какво трябва да се направи, как да се направи и как да анализираме това, което е направено. Студентите ще придобият компетентности в редица области и теми - национални и европейски политики в образованието, стратегическо планиране, технологии за управление, развитие на екипите в образователната организация, организационна култура и управление на ресурсите, образователни иновации, осигуряване на качеството, разбиране на лидерството в образованието като социално изградена и етична практика.

За да могат да се обучават в програмата, кандидатите трябва да притежават ОКС “бакалавър” или ОКС “магистър” по специалности от професионални направления 1.2. Педагогика или 1.3. Педагогика на обучението по ..., или от други професионални направления с придобита квалификация “учител”.

Магистърската програма дава възможност за надграждане на знанията и уменията на студентите в тази област и възможности за широка реализация.

прочети още
Лидерство и мениджмънт в образованието

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Лидерство и мениджмънт в образованието
Квалификация: Мениджър в образованието

Практики:

Програмата предлага възможност за практики и стажове в министерства, агенции, общински администрации, училища и др. регионални и национални образователни структури; теренни практики.

Международна мобилност:

Програмата е в процес на сключване на договори по европейска програма "Еразъм +".

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата ще са усвоили основни знания за: теоретическите, методическите и практическите основи и модели на лидерство и мениджмънт, които могат да бъдат приложени в образователни институции; наднационални и национални политики в образованието; формиране на стратегии; нормативни документи и законодателство в областта на образованието; специфики на маркетинг, мониторинг и оценяване в образованието; управление на образователни проекти; специфики и подходи в интер/мулти културна среда.

Завършилите ще придобият основни умения: да прилагат лидерски и управленски стратегии в образователна среда; да прилагат и оценяват иновативни подходи в образователния процес; да оценяват ситуации от гледна точка на лидера; да прилагат националното законодателство и европейските тенденции в управлението на държавни, общински и частни образователни институции; да изработват стратегии; да планират и координират образователни дейности; да анализират и да предлагат решения и промени за подобрения и усъвършенстване на различни управленски процеси и образователни методологии за повишаване качеството на обучението и възпитанието; да изготвят и управляват образователни проекти; да оценяват, стимулират и мотивират хора и екипи в монокултурна и интеркултурна образователна среда; да използват съвременни информационни източници и технологии в управленската дейност; да въвеждат на иновативни стратегии и технологични инструменти, които могат да подобрят преподаването и обучението в образователната институция.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД -2011), завършилите програмата могат да заемат следните длъжности:

• директор, училище

• управител, детско заведение

• директор, център за професионално обучение

• директор, детска градина

• ръководител, учебно-методичен център

• ръководител в общински, регионални, национални институции, отговорни за осъществяване на политиката в сферата на образованието

• консултант по управление (в образованието )

• специалист, качество (в образованието )

• организатор обучение в системата на непрекъснатото образование и продължаващото обучение.

Освен това, завършилите могат да допълват пряката си преподавателска дейност като ръководители на извънкласни и извънучилищни дейности, проекти, клубове, кръжоци, центрове, форуми и др.

Департамент, предложил програмата:

Нова българистика