Бизнес администрация

Кратко представяне на програмата:

Програмата осигурява базова и специализирана подготовка, която интегрира теоретичните постижения по стратегически мениджмънт, лидерството и бизнес администрацията с научното приложение на моделите за управление и механизмите за функциониране на корпоративното знание, като концептуален, организационен ресурс и конкурентно преимущество на съвременните компании в глобализиращия се свят на бизнеса.

Приложеният подход на интеграция и специализация дава възможност за разработване на широк спектър от теми за докторски дисертации в следните области на бизнес администрацията: стратегически мениджмънт, лидерство, организационно поведение, управление на човешките ресурси, управление на маркетинга, управление на проекти, управление на риска и промяната, управление на туризма, бизнес комуникации, бизнес инвестиции, бизнес среда и бизнес контролинг.

прочети още
Бизнес администрация

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Администрация и управление
Квалификация: социално управление

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите докторската програма "Бизнес администрация" ще придобиват следните компетенции:

- ще познават литературните източници по проблематиката на научната специалност, но и да дават обективна оценка и експертиза на развиващите се процеси в съвременните организации - както в теоретичен, така и в емпиричен план;

- ще владеят аналитични модели и съвременни управленски технологии за придобиване на конкурентни преимущества на локални, регионални, национални, международни, глобални пазари и корпорации;

- ще прилагат адекватни инструменти, които да включват в методологията си количествени и качествени подходи ("твърди" и "меки" умения) при работа с първични и вторични данни, но и отразяващи управленски стратегии в контекста на поведенчески и когнитивни особености на анализа;

- щепритежават способности за стратегическо, глобално и лидерско мислене, което да възприема в еднаква степен позицията на учения - изследовател и мениджъра - изследовател в кариерното си развитие.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Професия и възможни заемани длъжности:

Успешно завършилите докторската програма "Бизнес администрация" ще могат:

- да се реализират успешно в различни бизнес и държавни управленски структури;

- да действат като експерти, консултанти и мениджъри в международни корпорации и институции;

- да осъществяват преподавателска и научноизследователска дейност в областта на бизнес администрацията.

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление