Администрация и управление

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Държавно и публично управление, Основи на правото, Общество, икономика и бизнес, Еволюция на административните идеи и системи, Благополучие и потребителско поведение; практически курсове като Икономически теории и експериментална икономика, Основи на стопанското управление, Основи на публичната администрация, Политики на ЕС и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в два модула „Държавна и местна администрация“ и „Европейска публична администрация“ със специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Администрация и управление

Практики:

Практическото обучение включва практики и стажове в Народно събрание, Министерски съвет, министeрства, агенции, Програма за развитие на ООН, областни и общински администрации, неправителствени организации.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Русия, Полша, Чехия, Германия, Италия, Испания, Франция.

Компетенции на завършилите програмата:

- получават знания за цялостната нормативна база на публичния сектор и за системите за управление на дейности в националните и европейските администрации;

- придобиват умения за прилагане на законите и нормативната база, да работят със съвременни информационни технологии, да подготвят и реализират национални и международни проекти в европейска административна среда.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: експерти в държавни, областни и общински администрации, неправителствени организации, както и в европейски административни структури.

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление