Английски език и професионална комуникация (Съвместна програма с университета Йорк)

Кратко представяне на програмата:

Тази програма Ви дава две дипломи за висше образование – една на University of York, Великобритания, и една на Нов български университет.

Програмата подготвя специалисти в областта на английския език, езикознанието, чуждоезиковото обученне и на професионалната комуникация в медиите, маркетинга и мениджмънта. Студентите придобиват теоретически познания и практически умения, като по този начин се увеличават възможностите за бъдещата им професионална реализация. Програмата включва модули като междукултурна комуникация, социолингвистика, медийни изследвания, принципи на маркетинга, връзки с обществеността, преподаване на английски език, увод в писмения превод, дигитална грамотност и др. Тази иновативна програма е подходяща за всеки, който има стремеж да преподава, да стане езиковед или желае да работи в областта на медиите, връзките с обществеността, маркетинга, рекламата, превода, журналистиката или образованието.

Студентите завършват с две дипломи от престижни университети: една от университета Йорк, Великобритания, и втора от Нов български университет. Курсът на обучение предвижда не само усвояване на задълбочени теоретични знания, а и придобиване на важни професионални умения, чрез възможности за разнообразни практически занимания. Завършилите тази единственa по рода си програма са конкурентноспособни в области като преподаване, медии, реклама, маркетинг, връзки с обществеността, издателска дейност и журналистика. Студентите имат достъп до многофункционално образователно пространство с богата литература по изучаваните предмети, електронни бази данни и справочници, и модерни лаборатории с информационни технологии и специализиран софтуер за изследователски проекти на английски език. С подкрепата и съдействието на висококвалифицирани и мотивирани преподаватели, студентите имат възможността да участват в научни конференции, да провеждат научни изследвания и да публикуват резултатите в реномирани академични издания. Обучението е с продължителност 8 семестъра, като обучението в третата година се провежда в Сити колидж, Солун, Европейския кампус на университета Йорк. Предвижда се и студентска мобилност в Йорк. Двете придобити дипломи предоставят възможност за продължаване на обучението в магистърски и докторски програми в България и чужбина.

прочети още
Английски език и професионална комуникация (Съвместна програма с университета Йорк)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Английски език и професионална комуникация
Квалификация: Бакалавър по английски език за специфични професионални цели

Практики:

The programme offers internships and placements in translation agencies, NGOs, advertising, marketing and media agencies, foreign companies, etc.

Компетенции на завършилите програмата:

Graduates of the program are professionals in the field of professional communication in English who:

- apply an interdisciplinary approach to solving specific cases related to their particular professional orientation;

- are proficient in the strategies of specialized translation and interpretation;

- use electronic resources, databases, terminology banks, various reference works and reference literature;

- can analyse and interpret texts in English from different areas of professional communication;

- possess research skills reflecting current trends in the theory and practice of translation, English language teaching, media, public relations, marketing, management, advertising, education, with a view to further development in their chosen scientific field in the master's and doctoral programmes not only at NBU but also at international higher education institutions.

- have the necessary professional training to be able to independently continue to develop their skills in their chosen career.

In their process of study, students develop the skills for professional dialogue in interethnic, intercultural and international contexts, as well as the necessary competences to enhance their professional training in accordance with the dynamically changing realities; they acquire research skills that enable graduates to develop and participate in the implementation of research projects and to apply the results in their professional practice.

Дипломиране:

After obtaining the required number of credits, students take a state examination that includes two components: translation of a specialized text and development of a case study on a specific problem in the field of professional communication.

Професия и възможни заемани длъжности:

Graduates have the qualifications, knowledge and skills to be employed as translators and editors in the public and private sectors, can work in the field of education, in marketing companies, in government administration, in public and private organizations, print and electronic media, advertising companies, international organizations and foreign companies, among others, or they may choose to continue their studies at postgraduate level.

Департамент, предложил програмата:

Чужди езици и култури