Телекомуникации и компютърни технологии

Кратко представяне на програмата:

Бакалавърската програма е акредитирана в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“ и има за цел да осигури висока професионална подготовка в динамично развиващата се област на телекомуникациите и най-иновативната и високо платена пазарна ниша. Завършилите студенти са с предимство за кадри във водещи телеком компании, в сектора на информационните и комуникационни технологии, големи интернет провайдъри, IT организации, мрежови и системни администратори в центрове за данни и доставчици на хардуерни и софтуерни услуги.

През първите две години от обучението си студентите изучават курсове в основни образователни и научни направления: инсталиране и конфигуриране на компютърни системи, софтуер за компютърни системи, безжични мрежи, инфраструктурно изграждане на центрове за данни, системно и мрежово администриране, линукс базирани системи, програмиране на микроконтролери, електроника и електротехника, цифрови системи и мрежи, телекомуникационен софтуер и мрежови операционни системи, дигитално аудио и видео, бизнеспланиране и управление, право и стандарти в телекомуникациите и др.

Програмата дава много възможности студентите да бъдат включвани в научни и образователни проекти и изследвания.

Бакалавърската програма по телекомуникационни и компютърни технологии предлага курсове за обучение, водещи до магистърска и докторска степен по телекомуникационна и компютърна техника.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Специалност и професионална квалификация:


Модул: Телекомуникационни технологии и мобилни приложения
Специалност: Телекомуникации и компютърни технологии
Квалификация: системен инженер

Модул: Мрежово инженерство и интернет на нещата
Специалност: Телекомуникации и компютърни технологии
Квалификация: системен инженер

Модул: Компютърни системи и мрежова сигурност
Специалност: Телекомуникации и компютърни технологии
Квалификация: компютърен инженер

Модул: Изкуствен интелект и технологично управление в света на интернет
Специалност: Телекомуникации и компютърни технологии
Квалификация: технологичен мениджър по телекомуникации и компютърни технологии

Практики:

Практическото обучение включва упражнения в лабораториите на департамент телекомуникации в НБУ и радио и телевизионния център на НБУ.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания в областта на компютърните системи и мрежи, безжични и оптичните преносни системи, цифрови мрежи, интернет мрежи и услуги, радиокомуникациите, корпоративни мрежи, софтуер за телекомуникационни и компютърни системи;

- умения в инсталирането и конфигурирането на компютърни системи, безнеспланиране и управление на електронни медии, ефирна радио и телевизия, системно и мрежово администриране, инфраструктурно окабеляване и др.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Образованието и обучението се предоставя на академично и професионално ориентирани студенти, имащи високи цели за заемане на длъжности в мобилни телекомуникационни оператори, индустриални компании или държавни и международни институции, изискващи съвременни познания в областта на телекомуникациите, компютрите и свързаните с тях приложения и технологии и области.

Потребността от комуникационни и компютърни инженери в национален и световен мащаб непрекъснато нараства. Завършилите програмата могат да се реализират в компании, изграждащи и поддържащи телекомуникационна и цифрова инфраструктура (като хардуерни и софтуерни специалисти), мобилни оператори на услуги, фирми, чиято дейност е свързана с обслужване на наземното, кабелно и сателитно телевизионно и радиоразпръскване, транспортни, логистични и фирми, предлагащи осигурителни и навигационни услуги, държавни и международни организации и агенции за развитие на телекомуникациите, интернет доставчици, провизиониране на приложения в центровете за управление на данни, софтуерни компании, ползващи собствена или наета облачна инфраструктура, в сферата на цифровата сигурност, предприемачеството и иновациите в дигиталните услуги.

Департамент, предложил програмата:

Телекомуникации