Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) - ДО

Кратко представяне на програмата:

Програмата е разработена в съответствие с изискванията на на международните стандарти за управление на човешките ресурси на Chartered Institute of Personnel & Development (CIPD), UK и Европейската и Национална квалификационна рамка.

Програмата се предлага на български и на английски език.

Обучението е структурирано в тематични области, които обхващат стратегическата роля на човешките ресурси и осигуряването на персонал, новите роли на мениджъра по ЧР като коуч, ментор и консултант, дейности по обучение и кариерно развитие, трудовоправни отношения и сигурност на персонала, управление на организацията и промяната, управление на знанията, информацията за човешкия капитал и стимулиране на креативност, иновативност и предприемачество в организацията.

Програмата е структурирана в четири семестъра: един подготвителен модул и три основни семестъра.

Подготвителният модул обучава по стратегии и политики за планиране и управление на ЧР, процесите по набиране, подбор и задържане на персонала, видове интервюта в управлението на човешките ресурси, професионални стандарти за управление на човешките ресурси, центрове за оценяване и развитие, коучинг, менторство и консултиране, добрите практики в управлението на човешките ресурси в бизнес контекста; дава знания и развива умения за осигуряване, обучение и кариерно развитие на персонала. В първи основен семестър се разглеждат трудовоправните аспекти в УЧР, управление на изпълнението на дейността, системи за възнаграждение и компенсация, здравословни и безопасни условия на труд, пенсионно осигуряване. Във втори семестър се обръща внимание на ЧР в международен контекст в условията на глобализация и непрекъсната промяна, лидерство в организацията, фирмена и национална култура, управление на качеството, управление на проекти. Трети семестър обръща внимание на работодателската марка като средство за привличане и задържане на таланти, условията за развитие на таланти, стимулиране на креативността, иновациите и предприемачеството; ролята на информационните технологии и управление на знанието. Програмата обръща специално внимание на ролята на ученето през целия живот и създаване на навици и умения за непрекъснато професионално развитие чрез Практикум "Продължаващо професионално развитие".

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" от професионално направление "Администрация и управление".

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) - ДО

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Управление и развитие на човешките ресурси
Квалификация: мениджър по управление и развитие на човешките ресурси

Практики:

Програмата включва Продължаващо професионално развитие (Практикум), което дава възможности на студентите за интегриране на наученото и споделяне на опита с практици чрез работа по проект за конкретни организации, разработване на академично и професионално портфолио за доказване на компетентност. Практиките са в съответствие с Професионалните стандарти за работещите в областта на УЧР, разработени от БАУРЧР и CIPD.

Компетенции на завършилите програмата:

Дипломираните магистри по Управление и развитие на човешките ресурси (УРЧР) притежават знания и умения за:

- стратегическо планиране за УЧР; развитие на хората и осигуряване на ресурси; установяване и подобряване на трудовите отношения и взаимоотношения със служителите; възнаграждение и администриране, свързани с УЧР;

- проектиране, провеждане и оценяване на изследвания във всяка от четирите области, свързани с управление на човешките ресурси и практики;

- фасилитиране и осъществяване на мониторинг при прилагането на законовите изисквания, свързани с УЧР;

- интегриране на УЧР с организационните бизнес стратегии и практики;

- координиране и управление на основните процеси на УЧР на оперативно ниво в съответствие с добрата практика, свързани с осигуряване, анализиране и интерпретиране на информацията за развитие на политиката по УЧР;

- разработване на процедури и практики за процесите по УЧР в съответствие със законовите изисквания;

- набиране, подбор, развитие и ефективно оползотворяване потенциала на хората в организацията; установяване и подобряване на трудово -правните отношения и взаимоотношения със служителите; създаване, поддържане и използване на информационни системи, свързани с УЧР;

- осигуряване и усъвършенстване на качеството на дейностите по УЧР, в т. ч. управление на риска.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става с полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят като мениджъри и специалисти по управление и развитие на човешките ресурси в държавни институции, фондации, държавна и местна власт, частни и международни компании.

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление