Англицистика (Английски език, култура и литература) ДО

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование: обучение в основните научни направления - езикознание, литературознание и културознание. Включват се и курсове по сродни и свързани научни дисциплини, като, психология, социология и други. Курсовете от програмата развиват езиковото ниво на студентите в академично направление, като практическа граматика, академични умения, комуникационни умения и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и практически насочени тренингови форми – практики и стажове, проекти и семинари с използване на езикови технологии и др. През втората част на програмата се предлагат две специализации: преводач и учител по чужд език, които водят до съответната професионална квалификация.

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература) ДО

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Учител
Специалност: Англицистика
Квалификация: филолог, учител по английски език

Специализация: Преводач
Специалност: Англицистика
Квалификация: филолог, преводач с английски език

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Германия, Испания, Полша, Турция, Белгия, Русия и Франция.

Компетенции на завършилите програмата:

- Притежават знания в областта на теоретичното и приложното езикознание, литературата, културата и историята на англоезичните страни, теорията и практиката на превода, методиката на преподаването на английския език;

- Придобиват умения да извършват писмен и устен превод от и на английски език; да преподават английски език; да анализират съвременните езикови явления.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и успешно полагане на държавни изпити.

Специализация "Превод"

Държавен изпит по английски език (практически езиков изпит и теоретичен тест) - 6 кр. (3 кр. + 3 кр.)

Държавен изпит по превод (писмен и устен) - 4 кр. (2 кр. + 2 кр.)

Специализация "Учител по чужд език"

Държавен изпит по английски език (практически езиков изпит и теоретичен тест) - 6 кр. (3 кр. + 3 кр.)

Държавен квалификационен изпит по преподаване на английски език - 4 кр.

Департамент, предложил програмата:

Чужди езици и култури