Клетъчна биология и вирусология

Кратко представяне на програмата:

Майнър програмата „Клетъчна биология и вирусология“ обхваща обучението в широк спектър от взаимодействия между клетъчни структури и вътреклетъчни патогени (вируси, вироиди, микоплазми, рикетсии, хламидии). Обучението се провежда в специализирани лаборатории по клетъчна биология и вирусология, микробиология и биохимия на територията на НБУ, а също и в други научни и медицински структури за задълбочено изучаване на еукариотни и прокариотни патогени, клетките на гостоприемника и туморните клетки.

Избралите програмата студенти ще изучават биологичните процеси и явления на организмово, тъканно, клетъчно, субклетъчно и молекулно равнище, използвайки съвременни физикохимични, биохимични, биофизични, генетични, микробиологични, вирусологични и физиологични методи, чрез което се формира интердисциплинарно съвременно молекулярно-биологично образование.

Студентите получават задълбочени знания по клетъчна биология, биохимия, генетика, молекулярна генетика, микробиология, вирусология, молекулярна вирусология, имунология, които са необходими и решаващи за разрешаването на актуални проблеми, като контрола и лечението на опасни вирусни инфекции и ракови заболявания.

прочети още
Клетъчна биология и вирусология

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Клетъчна биология и вирусология
Квалификация: молякулярен биолог-вирусолог

Компетенции на завършилите програмата:

Студентите придобиват способността да съчетават и интегрират теоретичните познания и практическите умения по клетъчна биология и вирусология, което им позволява да дискутират, анализират, оценяват и осъществяват успешно научно-изследователска и клинична работа. Придобитите компетенции на специалисти по клетъчна биология и вирусология им осигуряват възможност да демонстрират иновативно мислене в различни направления, които използват съвременни биохимични и молекулярно-биологични подходи (протеомика, геномика, транскриптомика, метаболомика, биоинформатика, генно инженерство), медицина (молекулярна диагностика), фармакология (лекарствен дизайн).

Дипломиране:

Завършването на обучението в майнър програма става със защита на четири проекта, разпределени в 4-те семестъра. Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите Майнър програмата “Клетъчна биология и вирусология” могат да работят като специалисти с висше образование във всички научни институти и звена, в България и чужбина където се извършват изследвания с биологични обекти, медицински и селскостопански институти и др., както и в производствени звена, където се осъществява производство на биопродукти. Професионалната реализация се осъществява в сферата на геномните, диагностични и научноизследователски лаборатории, вирусологични лабораории в болнични заведения. Завършилите тази програма могат да намерят своето реализация и в лаборатории към промишлени предприятия, а така също и в администрацията, мениджмънта и маркетинга с медико-биологична насоченост.

Департамент, предложил програмата:

Природни науки